HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 7

JPEG (Deze pagina), 683.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

1 7 l
azijne gage in dezelfde evenredigheid zal worden verminderd. p
«III om hem dagelüks van genoegzaam, krachtig en i
«gezond voedsel te voorzien, en bg onverhoopte ziekte te
i «<doen verplegen.
A «IV hem Jaarlüks tweemaal van een nieuw stel kleederen I
«te voorzien, bestaande uit een linnen of katoenen hemd l
, «en broek.» l
Ingevolge a-rtikel 1- hierboven, word·t tot maatstaf van
den arbeid vastgesteld het tarief in de Publicatie dd. 6/17
Mei 1851 G. B. No. 4.
Ingevolge § III van art. 6 hierboven, wordt d-e hoeveel- r
heid voedsel elken dag bepaald, voor elk hoofd, als:
¤/z pond zoutvleesch.
1 » rüst en
4/, » maïsbrood, of wel in de plaats hiervan
3/, pond rüst meer; {
alles oud Amsterd. gewigt.
De verstrekking van ’/2 pond brood zou verkieslük zün. i
1 De Chinees is gewoon aan een krachtig voedsel alvorens
_ ä zich aan den arbeid te begeven, en dit zou hij, door het l
‘ oponthoud tot Lhet koken van de rüst, bg vroegtüdigen
E aanvang van den arbeid, niet hebben.
Acht men het algemeen verkieslük, als voordeelig voor
de Immigranten zoowel als voor de huurders, dat de Immi-
granten, bü het kostelooze genot van woning en genees- p
kundige verpleging, hunne belooning genieten per taak,
. en daarentegen zelven hunne voeding en kleeding bekos-
tigen; welligt zal dit na eenigen tijd verkregen kunnen
worden. Deze verandering echter al dadelijk te beproeven,
· wordt minder raadzaam geacht, vermits dit bü de Immi-
i granten wantrouwen zou kunnen verwekken.
ep Binnen vüf werkdagen na de aankomst van de Immi-
pu granten ter reede van Paramaribo, moeten zij door hunne
‘ huurders worden overgenomen.
7 `"E, ,, ,