HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 6

JPEG (Deze pagina), 705.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

l
ti Z
’ Volgens de contracten door den Nederlandse/Een Consul
te Canton, met de Immigranten te Macao gesloten, is men
aan de volgende bepalingen gehouden:
«Art. 2. De arbeider verbindt zich om voor een termgn l i
ti «van hoogstens vgf jaren in de Kolonie Suriname te arbeiden, l
«onder de dadelgke bevelen van het Nederlandsche Gouver-
«nement in Suriname, of van zoodanige personen, als het A
«Gouvernement hem daartoe tgdelgk zal aanwgzen,belovende
«hg, voor zoo verre hg daartoe in staat zal zgn, allen
«hem opgedragen arbeid met spoed en zorgvuldigheid te
«zullen volbrengen.
«Art. 5. De vgf jaren, waarvoor hg zich ten arbeid ver-
«bindt, beginnen op den achtsten dag na zgne aankomst
«in de haven van Paramaribo, en worden vervolgens ach-
«tereenvolgend berekend, met uitzondering en inhouding
«van den tgd, dien hg onverhoopt als ziek ot anders tgde-
«lgk onbekwaam , onder geneeskundige behandeling zal moe-
«ten doorbrengen.
«Art. 4. De dagelgkscbe uren van arbeid zullen door het ï
«Nederlaudsche Gouvernement van Suriname moeten wor- _ ï
«den bepaald, naar gelang van den aard der werkzaamheden, i
«en met in achtneming van de gezondheid des arbeiders. ;
«Art. 5. Hg onderwerpt zich aan de wetten,verordeningen
«en strafbepalingen in deze Kolonie bestaande, voor zoo j
«ver die met dit Contract niet in strgd zgn, en voor zoo-
«lang hg aldaar zal hebben te vertoeven.
«Art. G. De huurder is daarentegen jegens hem verbonden: .
«I om hem, vrg van koste-n, naar Paramaribo te zenden, V
«met de noodige zorg voor onderhoud, verpleging, enz.
«onder weg. J
«II om hem gedurende de vgf jaren, bedoeld bg Art. 5, é
«maandelgks eene geldswaarde van vier Spaansche matten ej
i eals gage te betalen, met inhouding van den tijd onver­ jl
ahoopt als onbekwaam werkeloos doorgebragt, waarvoor -
jl 1
gg ­)_` ML t 4 a j A d "·‘*»ea,