HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 5

JPEG (Deze pagina), 637.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

sg w
De getrouwe naleving der hepalingen op het stuk van I
. slavernü, blükt misschien ook uit de hier nevensgaande {
Q circulaire van den Procureur Generaal aan H. H. Eigenaars l
en Administrateurs van plantaadjes.
(Zie Bülage D.) _
. Urnncur, .]"_ VVOLBERS_
*18 Januarü 4859.
j' .. ­l
e Bijlage A. f
GOUVERNElVIENTS·SECRETARIE.
Paramaribo, deu 4 Maart 4858.
Volgens de door den Heer Gouverneur van het Ministerie
van Koloniën ontvangen berigten, wordt de spoedige aan- I
I komst alhier, van vüf honderd Ghinesche Immigranten , per 1
de fregatsehepen Minister Pahud en Twee Gezasters, te
j gemoet gezien, en zal alzoo eerlang de gelegenheid voor j
‘ belanghebbenden bestaan , om het grootste deel dezer vrüe
arbeiders te huren. Het belang van het welgelukken dezer
5 eerste proeve behoeft geene uiteenzetting.
j De kosten van den aanvoer dezer Immigranten kunnen
nog niet met juistheid worden opgegeven. Zg worden echter,
volgens de ontvangen inlichtingen, na aftrek van 45 dollars,
welke de Immigranten in maandelüksehe termünen van
E 4 dollar moeten terug betalen, op ongeveerf 500 ­­·­ per
j hoofd , geraamd.
Het bedrag dezer kosten komt ten laste van den huurder,
A doch wordt door het Gouvernement aan hen, die het wen- g
.- sehen, tegen voldoenden borgtogt, renteloos voorgesehoten, j
i om terug betaald te worden in vgf jaren, jaarlijks een vijfde i
g gedeelte.