HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 4

JPEG (Deze pagina), 719.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

4
r ontworpen en door den Gouverneur bekrachtigde reglement;
mede. p
Ik vlei mg, Mgne Heeren, dat U uit deze stukken zal
M blgken, dat mgne bewering niet gdel is wanneer ik durf
{ spreken van verkrachting der oorspronkelgke overeenkomst T
welke te Canton met de bekende 500 arbeiders door den ,
Ned. Consul te Canton, namens Z. M. den Koning, is ge-
sloten, en, wanneer ik deze verkrachting durf bestempelen
met den naam van schennis der goede trouw. i
Eindelijk zg het veroorloofd U opmerkzaam te maken
op het verschil tusschen ’s Ministers woorden bg de behan­ i
deling der begrooling van het Departement in de Eerste ' K
Kamer en de houding welke hij heeft aangenomen toen de
W. S. zaken in uwe vergadering ter sprake werden gebragt.
Noch aan U noch aan de Eerste Kamer heeft de Minister
de bescheiden overlegd, welke aan zgn Departement aan- g
gaande de onwettige strafoefeningen op de plantaadje «De E
drie Gebroeders» zgn ontvangen. Maar terwgl de Minister in de
Uwe vergadering slechts eenigermate het gedrag van den
i Gouverneur vergoëlgkte, heeft ZExc. in de andere Lands ver- Y
gadering uitgewgd met uitbundigen lof over den Landvoogd
die daar door een belanghebbende in de slaverng werd ge- i
prezen. Hoe weinig wg hier bezorgd behoeven te zgn,omdat
die Landvoogd in Suriname waakt, wordtvoorzeker gestaafd A
door de berigten met de laatste Mail ontvangen , volgens welke
er op verscheidene plantaadjes in Suriname slaven zgn ont­
K vlugt, en daaronder de geheele magt, of het grootste ge- ‘
deelte der magt van de plantaadje Paradise in het District
Nickerie, welke plantaadje nagenoeg 500 «l<oppen» telt.
Welligt is voor deze lieden het bengdenswaardig lot, dat
zg tengevolge van waakzame zorg van de naleving der A
reglementen ten hunnen aanzien de drgfveer geweest,
waarom zg naar de onherbergzame wildernissen zgn ont- e
vlugt. l
EF r
st .