HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 3

JPEG (Deze pagina), 739.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB


1 (Zie bijlage B van dit adres.) i
i Het zg mü vergund uwe büzondere aandacht le vragen, (
4 voor de woorden «gelijk de Gouverneur meent te mogen ver- (
u` wao/iten» en u te verzoeken te letten op de voorafgegane
woorden van den Gouverneur zelven, (zie bglage A) aan l
X liet slot der mededeeling van het oorspronkelijk contract, l
gi beginnende met «A-clit men het algemeen uerltieslülw en 1
‘ eindigende met «wantrouwen zou kunnen uerwe/iken.» Ook (
{ is in laatstgenoemd stuk opmerkelük, dathet oorspronkelük
contract in Artikel ll- luidt: «de dagelüksche uren van arbeid ,(
zullen door het Nederlandse/ze Gouvernement van Suriname (
moeten worden bepaald, naar gelang van den aard der
werkzaamheden, en met inachtneming van de gezondheid
des arbeiders, terwül de Gouverneur van Suriname, zonder
te letten op het verschil in ligchaamskrachten tusschen
I den Chinees en den Neger, zonder in het oog te houden , A
‘ dat de werktaken der slaven reeds dier krachten verre te §
boven gaan en zwaarder zgn dan hetgeen hier te lande (
wordt gevorderd van arbeiders aan openbare werken heeft
bepaald. l
dngeoolge Artikel 4 hier boven, wordt tot maatstaf van
den arbeid vastgesteld het tarief vervat in de publicatie
‘ aa. 6/17 Mei 4851 G. B. N°. 4·.»
In een volgende ofiiciëele Courant, waarvan ik op dit
( oogenblik geen exemplaar bezit, maar die verschaft i
kan worden door den Minister van Koloniën, aangezien
men aan zgn Departement alle koloniale nieuwspapieren
ontvangt, zal men de benoeming vinden van eene commissie
- tot wüziging der oorspronkelüke te Canton gesloten over-
’ eenkomsten, welke commissie bestaan heeft uit de heeren
. van Eiuorzu (president van het Collegie van Kleine Zaken), l
l wiwneoan, (Inspecteur der Ngverheidscultuur), Evnarz, (
g wiuenr, Bianaam, marina, allen planters oladministrateurs.
, Ten slotte deel ik, als bulage C het door deze commissie