HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 2

JPEG (Deze pagina), 717.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

E
2°. Dat voor zoo verre er bij de aanwerving reeds het 1
{ een of ander met hen overeengekomen mag zün, dit door i
hen aldus verkeerd is opgevat, dat zg in Suriname aan- Z
gekomen en op verschillende plantaadjes in huur genomen, E
te waanden aanspraak te kunnen maken op huisvesting, voedsel, ï
kleeding en loon, ook wanneer zij weigerden arbeid te verriglen. ä
Ik reken mü verpligt, Müne Heeren! in het licht te _i
stellen, hoe de Minister in dwaling verkeert: Tot dat einde ‘
deel ik bg deze mede het contract dat door den Nederland- {
sehen Consu·l te Canton met de Chinezen is gesloten , het-
welk ik letterlük overneem uit de Surinaamsehe oliiciëele A
Courant dato Gé en 9 Maart.
(Zie bülage A van dit adres.)
Verder laat ik volgen: Eene aankondiging in dezelfde Cou­
rant van dato *17 en 20 April, waarbü de Gouverneur van
Suriname berigt, dat er slechts eenige aanvragen tot huring ¥
van Chinesche Immigranten ,. wier aankomst toen nog maar i
alleen te gemoet werd gezien, waren ingekomen, en zulks
onder eenig voorbehoud; voorts dat eenige planters zich,
met blootlegging van hunne voorname bezwaren tegen het
in dienst nemen dier arbeiders, zich evenwel daartoe bereid
hadden verklaard, ingeval eenige voorstellen ingewilligd
konden worden. Die voorstellen worden opgesomd en daar- ‘
onder behoort het volgende:
dat, indien het niet geluklren mogt, om, -- gelijk de
Gouverneur meent te mogen verwachten, - binnen twee
i maanden , na den aanvang van de huur dier Immigranten,
hen tot wijziging der door den Nederlandse/een Consul te
Canton met hen aangegane overéénkomsten te bewegen , in .
diervoege, dat zü, bg het kostelooze genot van woning *
en geneeskundige verpleging, overigens niets gratis en geene ,
andere belooning zullen genieten, dan in verhouding tot i
l den arbeid dien zg zullen verrigten, per taak en volgens
tarief; enz. l