HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 16

JPEG (Deze pagina), 703.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

r are oeeo j ~ P g _­ = . ·· ..
" ` iii 'iiij
46
Whjl
1 een overoud gebruik, zoodat de bevoegdheid tot het straffen
met opsluiting gedurende een bepaald aantal dagen, gelijk
die bg de wet verleend wordt, in dien zin wordt opgevat
dat zg stilzwügend de bevoegdheid inhoudt om den gevan­
gene of opgeslotene met één voet vast te zetten. Hetgeen
mü intusschen leed doet, is dat ik alsnog eenige reden
heb om te wijzen op het bepaald verbod van de wet om
de straf van zweepslagen, in vereeniging óf met die van
opsluiting óf met die van het aanleggen van een ligte
li kettingboei , toe te passen.
E lj; Ten slotte moet ik nog een ander onderwerp van gewigt
jj aanroeren. Bü een vrü ornslagtig onderzoek, dit jaar op-
jl zettelük door mg ingesteld met inachtneming van de onder-
scheiding der plantaad_je­slaven in dezulken die boven de
ik M die beneden de M doch boven de 8 én die beneden de
{ 8 jaren oud zün, is mü gebleken dat een aantal plantaadje-
tl 'eigenaren te kort komen in de verstrekking van de hoe-
‘ veelheid toespüs of dusgenaamde versnapering bü de wet
bepaald, en waarop mitsdien de slaven regt hebben. Op l
ilj müne aanschrüvingen schünt tot mgn leedwezen, geenszins
zooveel acht te zün geslagen als waarmede ik mü had ge-
vleid. Ik stelde mij toch voor dat het niet dan onwillekeu-
ri rige verzuimen waren, daar opzettelijke nalatigheid in dit '
lj; opzigt zou gelijk staan met eene hoogst laakbare verkor-
f F ting van het loon des arbeiders. Thans vertrouw ik liefst
nog, dat mijn herhaald en dringend verzoek voldoende zijn
zal om de Wet, waarvan de handhaving mij is toebetrouwd, ik
en die evenmin nalaat dusdanige tekortkoming met straf
te bedreigen, als den weg aan te wijzen om het ontbre-
jj kende te doen verstrekken ten koste van de nalatigen, op
dit belangrijk punt getrouw te doen naleven. •
De Procureur Generaal,
gz; J. w. eaaaaiv.
li; *
j Amsterdam , H. D E H O O G H.
Prijs 40 Gents.
i ~
ll
lsïigà Jä; ·; M , V