HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 15

JPEG (Deze pagina), 717.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

tl _
ä lo
i kel 28 § c aldaar. Hierbü heeft zich echter de vraag opge-
daan, welke soort van boeüen en van welke zwaarte in
Y het een en in het ander geval bedoeld wordt; waaromtrent
door Zgne Exellentie den Gouverneur bü Resolutie in dato
p ll September ll. N°. 5 is bepaald, dat wanneer de Procu-
reur Generaal of de Landdrosten opleggen de straf van
i dwangarbeid in boeüen, de boei zal bestaan in een ketting
i ter lengte van vüf à zes voet, met de eene züde aan een
der voeten van den gestrafte vastgeklonken en aan de andere
E züde voorzien van een kogel of houten blok van matige
zwaarte, doch alles te zamen van geene meerdere zwaarte t
dan twintig Amsterdamsche panden. Daar nu de autoriteiten
in aan deze bepaling gebonden zün spreekt het van zelf dat
de ligte kettingboei die eigenaren of administrateuren en
E zelfs gezagvoerders eigener autoriteit mogen aanleggen , wel
van ligter, maar niet van zwaarder kaliber dan zoo even
aangeduid is, zal mogen wezen. Het vastklinken zal daar-
enboven, uit den aard der zaak, door aansluiten moeten
vervangen worden.
§ Indien ik wel onderrigt ben, wordt de straf van dwangarbeid
1 in boeüen aldus toegepast dat ook daarmede opsluiting des
nachts gepaard gaat. Hoewel de wet l1iervan niets inhoudt,
geef ik toe dat de zwaarte dezer straf geacht mag worden
zulks mede te brengen, mits evenwel deze opsluiting van
geene andere verzwarende omstandigheid vergezeld ga, en [
zulks te minder omdat de slaaf die gedurende den ganschen
dag in boeüen arbeidt, de rust des nachts dubbel behoeft.
Noodzakelgk komt mü overigens de maatregel der opsluiting
niet voor, indien slechts zorg gedragen wordt dat de in
g boeüen arbeidende slaaf zich niet van züne plantaadje ver-
i wüdere.
i Onder de straffen die menigmalen door gezagvoerders van
i plantaadjen worden opgelegd, behoort het zetten of opsluiten
in de bosi. Het schijnt dat deze straf wordt opgelegd naar