HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 14

JPEG (Deze pagina), 769.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

I `_,_ fi
Fit -·` ; t
'lri ti
tt tg
oefening van die tucht alle middelen mogen worden aauge­« E
wend, ook dezulken waarbü kwetsing van het ligchaam
plaats heeft, als tamarinde roeden. Zonder ten aanzien van Y
de tucht hier bedoeld bepaalde regelen voor te schrijven, ver-
klaar ik met allen nadruk dat ik mb verpligt zal rekenen p
alle verwonding die, als bij de uitoefening daarvan toegebragt,
ter müne kennis zal komen, als feitelgk geweld te ver- t
Q' volgen. Dat overigens voor slaven en slavinnen boven den 4;
ëpïvq ouderdom van 4-4 en 46 jaren geen vaderlijke tucht meer
te pas komt, zal ik wel niet behoeven aan te merken. f
"Z Hier ter plaatse meen ik tevens te mogen wüzen op het
hoog belang dat aan de slavenkinderen een elementair school-
gr onderwüs worde gegeven. Zoodanig onderwüs toch, in een ‘lV
goeden geest geleid, wordt dienstbaar aan opvoeding en ge- ,
E wend langzamerhand aan orde in denken en handelen, iets U
t ;" waaraan het volwassenen slaven, ten gevolge van het ont-
4 tt breken van alle opvoeding, maar al te zeer ontbreekt. Maar
l ik moet hier verder gaan en wüzen op het duidelük voor- ,
i ·i' schrift der wet, aanwezig in artikel In van het Koninklük
lj Besluit van 4 Julü 4856, alhier gepubliceerd den 47 Sep· ¥
tember van dat jaar (G. B. N". 40), en waarbü uitdrukkelük t
bepaald wordt, dat zi] die beheer voeren over plantaadje
I. slaven, verpligt zün kinderen beneden de veertien jaren oud .
w in de gelegenheid te stellen tot het erlangen van onderwijs
i` op zoodanige scholen, als daartoe zün of nader zullen wor-
ld { den opgerigt; terwül zü die zulks weigeren of tegengaan,
qi met geldboete worden bedreigd.
‘;‘ Meermalen eindelük is mü in den loop van het laatste
Q jaar verzocht de oplegging der straf van dwangarbeid in
{ boeyen op een plantaadje, volgens § b van artikel 50 van g
t it; meergemeld Reglement; terwül ook eigenaren en administra­
il teuren meer dan vroeger schgnen gebruik te maken van
j~ de bevoegdheid, tot het aanleggen van een ligte kettingboei, i
.Q hun toegekend bij artikel 29 § b in verband met arti·
t t tt
ii;
1 it
ét