HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 12

JPEG (Deze pagina), 656.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

W bi D i
Pi?

fa` 42
bepaalde loon te goed gedaan, en ingeval hü minder dan
5 uur gewerkt heeft, niets.
Aan dengenen, die, ofschoon den bepaalden tüd op de
werkplaats aanwezig, lui gewerkt heeft, wordt slechts */3 of
fgïpii 2/,, van het loon te goed gedaan , al naar mate de door hem
ff opgeleverde arbeid door den opzigter geschat wordt.
De werkrooster wordt dagelüks door den Opzigter over 2
.· de Immigranten ingevuld en maandelüks door den Directeur V
afgesloten. r
Z 0 beteekent Zondag.
" l A » Arrestant. Y
i V » Verlof. J
z » ziek. _,
“ Bejlage D. J
_ Paramaribo, 25 November 4858.
Er zün enkele punten, de behandeling en tucht der sla- p
il ven op de plantaadjen en gronden in deze Kolonie betreffende , A
W8HI`O[Ill.I`G[llZ de bOVBIlSl«üHlYld€ VOOI`SChI`ifi·€Il d.GI' WEL VOOI`•
i gi! komen eenige nadere toelichtingen te vereischen.
: Omtrent de straf van verwüdering of verbanning naar
i H eenige plantaadje of grond, die eigenaren .of administrateu-
F ren vermogen op te leggen volgens de bepaling van Artikel
l [ 29 van het gewüzigde Reglement van 4856, hoogstens voor
i den trjd van zes maamlerr, deed ik reeds opmerken in müne
i Circulaire van den 46 September van het vorige jaar, dat
l in de uittreksels uit de Strafregisters de vermelding van de
j ;r oplegging der bedoelde straf niet dan zelden met büvoeging
l van tüdsbepaling en alzoo doorgaans met eene onbestemd­
i V heid plaats had, die met eene behoorlüke inachtneming
i Q van het voorschrift van artikel 55 § g van hetzelfde
Reglement niet is overeen te brengen. Thans verzoek ik
r
ä {
il ïf
. tl