HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 10

JPEG (Deze pagina), 672.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

4
de ondersteuning door de Regering te verleenen, Lot het "
engageren van Immigranten van regeringswege oi door par-
ticulieren aan te voeren. L
J Hoezeer de kosten van aanvoer, luidens later ontvangen
berigten, de som van drie honderd gulden per hoofd zul- i
fjp len oversohrüden, welk surplus het Gouvernement te zijnen
laste neemt; ­- hoezeer ook op het Gouvernement de ver-
U pligting rust, om de Immigranten, na verloop van hunnen
diensttijd, indien zij het verkiezen, vrüen terugtogt naar
hun Vaderland te verleenen; ­­­ zoo heeft de heer Gouver-
j t neur nogtans, in aanmerking nemende, dat het doel is;
l den landbouw te gemoet te komen, voor zooveel betreft de
5 thans verwacht wordende Immigranten, in het algemeen d
~ belang, de gedane voorstellen bewilligd; waartegen Züne
L L Exoellentie vertrouwt, dat ieder belanghebbende het moge-
| W lüke aanwende tot bevordering van meerdere aanvoeren,
waarvan de toekomst dezer Kolonie afhankelük is.
j i Op last van den heer Gouverneur wordt het voorgaande
i aangekondigd , met uitnoodiging aan elk , die alsnog mogt
Y wenschen, Immigranten in huur aan te nemen, om züne
daartoe strekkende schriftelüke opgave ter Gouvernements-
Secretarie in te dienen, vóór of uiterlgk op den 27sten
j dezer maand; -- wordende ten overvloede opgemerkt, dat
» E de voorwaarden voorkomende in het Gouvernements Adver-
· tentie blad van 6 Maart jl. No. 28, voor zoover die door
j Q het bovenstaande niet gewüzigd zijn, van kracht blüven.
V ; il De Gouvernements-Secretaris,
’ E. A. van EMDEN.
L
L . L
l
L L
; t 2