HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mijne Heeren, den 4. December l.l. heb ik mij tot uwe vergadering gewend om u bescheidePagina 1

JPEG (Deze pagina), 619.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 10.90 MB

ttti M C ` C
T _;_»‘ W·>v 1 .`_, >_ g g wg F u N g
F C?
[ Fit?). E iin
g _· >· ··‘’ i li
Arm de Tweede Kamer
der Staten-Generaal r

t
. E
Mtjne Heeren. k i
ir
Den 4. December 1. l. heb ik mii tot uwe vergadering
gewend om u bescheiden doch ernstig spoedige in behandeling ‘
neming der ingediende ontwerpen van wet tot afschaffing
der slavernü in de Wesblndisclze Koloniën aan te bevelen.
Ter loops heb ik in rnün adres gewezen op het onregt,
hetwelk in Suriname jegens vrüe Immigranten wordt ge- é
pleegd. o. a. heb ik gesproken (op bladz. 6) van willekeurige {
inbreuk op het contract dat door den Ncderlrmdschen Consul ­
te Canton, in naam des Konings, met de bekende 500 Chinezen
gesloten was.
De Minister van Koloniën heeft bij de discussiën over
K Hoofdstuk XI der Staatsbegrooting, in de zitting van /16 De- p
E cember ll. beweerd , dat er geene schennis van eenige oor-
j spronkelüke overeenkomst heeft plaats gegrepen. De Minister *
schünt door züne olïiciëele raadslieden niet goed te zün
ingelicht. Immers uit ’s Ministers antwoord aan den heer
nLAuPoT TEN care, die zich met zoo veel warmte aan de
zaak der menschheid gelegen deed zijn, zou wanneer het ;
juist ware volgen:
4**. dat er te Canton geen eigenlük contract met de Cl1i­ j
' nezen is gesloten. / A H i
·§;~«·»>»~2·+~·àç< BROCHURES ‘*%°‘€""”’ J , 2
I
1, Kolomen. p
14, Surinamêa Nä jl 1;