HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 725.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

( 7 )
E ook is, een pligt , door de Godsdienst, de menschelijk­
heid en eene verlichte staatkunde opgelegd.
2°. Dat, alhoewel veelzins strijdige belangen bij de
2 daaromtrent te ,nemen beslissing behooren in aanmer-
l king genomen te worden, het belang der vrij te maken
1 slaven op den voorgrond behoort te staan.
I Wanneer eene rijke, welvarende , maar bovenal eerlijke
I en godsdienstige Natie, bij monde van hare Regering
‘ en Volksvertegenwoordigers tot zulk een besluit geko- j
. men is, kan en mag zij niet terug deinzen voor de
l opofiieringen aan de uitvoering van dit besluit verbon-
i den; die het doel wil, moet ook de middelen willen.
i Reeds zijn wij door andere Natiën op den weg van
l edelmoedige zelfopoffering tot herstel van onregt voorge-
i gaan; waartoe dan die pogingen om den last der Natie I
geheel of gedeeltelijk op eenige weêrlooze onderdanen i
te schuiven, door hun regt op schadeloosstelling als
eigenaars der slaven te betwisten; waarom slechts schoor
voetende toegestaan, dat de slaven eigenaars aanspraak
kunnen maken op eene billijke te gemoetkoming in de
door hen te leiden verliezen, het zou hier wezenlijk
eere bewaard en tijd gespaard zijn door de op dit punt i
E zoo juiste beoordeeling en waardering der Staats-Commis
l sie aan te nemen, en het voorbeeld, door drie Mogend-
heden gegeven, na te volgen, door de schadeloosstelling
i als eene moreele verpligting op te nemen , en vooral
< niet uit het oog te verliezen, dat, naar mate die sehade·
loosstelling vollediger en spoediger wordt afgedaan, naar
Y die mate de vrijverklaring der Natie meer tot eere en
tot zegen strekken zal.
Er is dan ook, gelukkigerwijze, in Nederland geen
Regering denkbaar, die met het oog op de grondwet
V en in naam des Konings eene wet van onteigening