HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 725.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

( 6 l
Het verslag der overwegingen in de afdeelingen der E
Tweede Kamer doet denken, dat de indiening eene *
nieuwe wet op dit stuk onvermijdelijk is en dus spoedig vol-
gen zal, het oogenblik is alzoo geschikt om in deze zaak
nuttig te kunnen wezen , door zoo veel mogelijk algemeen
bekend te maken, wat onder bijna volmaakt gelijke
omstandigheden door anderen is gedaan, en wat ons dus I
te doen staat om van de daar bij op gedane onder- I
vinding het beste gebruik te maken, te meer daar, het
zij met eerbied gezegd, noch door de Staats-Commissie
vroeger met de overweging dezer zaak belast, noch door j
de Regering bij het aanbieden van de thans aanhan­ ë
gende ontwerpen van wet, genoegzame waarde aan die l
ondervinding is gehecht, blijkens het gemis in beide
voorstellen van eenig plan tot immigratie, of zelfs van l
de aanwijzing der noodzakelijkheid daarvan, tervvijl men
in het genoemde verslag der Tweede Kamer, alhoewel
in algemeene termen wijzende op de elders ten gevolge
der emancipatie verkregene uitkomsten, niet met een-
stemmigheid vindt aangeduid op welke wijze die uit-
komsten bij de voor te dragen wetten dienden in aan-
merking, en tot grondslag genomen te worden.
Alhoewel, dus de oplossing der vraag, hoe op de
minst schadelijke wijze eene afschaflïing van slavernij in j
i onze West-Indische koloniën kan tot stand gebragt
worden bij deze overwegingen nog vrij onafgedaan ge- i
bleven is, zoo hebben dezelve toch veel bijgedragen , «
j om het voorslaan eener nieuwe wet gemakkelijk te ma-
j ken , daarhet daarbij toch gebleken is, dat door de Volks- I
vertegenwoordigers, zoo wel als door de Regering is
aangenomen en erkend:
1¤. Dat de afschaffing der slavernij is, niet alleen
een der strenge eisehen van onzen tijd, maar dat dezelve W
J! " i