HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 603.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

1
1
1
1
1
1
De drie ontwerpen van wet betrekkelijk de afschaF­ i
ling der slavernij in de kolonie Surimzme, en op de
K Nederl. West-Indische eilanden, welke den Staten­Gene­
‘ raal werden aangeboden bij Koninklijke Boodschap van
17 J ulij 1857, benevens het uitvoerig en wel berede-
1 neerd verslag van de overweging dier wetten in de j
afdeelingen der Tweede Kamer zijn algemeen bekend l
l en liggen daar voor ons.
4 Het is dus omtrent negen maanden, dat deze wet
L in beraadslaging is, en verscheidene jaren dat· men in
Nederland met toenemend, in de West­Indische kolo-
niën met gespannen en angstig verlangen, de eindelijke
beslissing van dit moeijelijke en belangrijke vraagstuk
te gemoet ziet.
Intusschen is in de nu pas afgeloopen maand Maart
de Minister afgetreden onder wiens verantwoordelijk-
heid die ontwerpen van wet werden aangeboden, en de
_ belanghebbende vragen te regt, wat zal nu van de zaak
worden, wat zal de nieuw opgetreden Minister doen *)?
*) Sedert het ter perse brengen dezer brochure, blijktuit de openings-
rede voor en in naam van het Ministerie den 12 April uitgesproken door
E den Minster van Staat, Minister van, Koloniën, dat het wetsontwerp be-
trekkelijk de afscbufling der slavernij in dc Vest­lndiscl1e koloniën, be-
1 langrijke wijzigingen zal moeten ondergaan·
1