HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 691.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

M W- 9 7 i Ywmi i”­_-­YwV'wv`
• ·
( 45 ) A
Kreolen
At`deeling K"*°lC“ niet . j
dar woneàide wonende Afrika- Porto- KOEHES. Tolaap
kolonie. IOP, 8 op de mm' gezet" j
P an agesj plantages.
j Demerary. 9,259 j 25,067 j 2,222 5,854 5,5lOj 45,9l2
* Essequebo. 8,452 5,452 i 1,191 1,164 5,845, 20,062
Berbice. 2,248 j 12,256 I 2,407 188 1,057j 18,156
Totaal. 19,959 -12,755 5,820 j 5,206 j 8,4tOj 82,150
L Het blijkt dus, dat van de bevolking van 82,000 in de landelijke
¤i_ districten , meer dan 42,000 waren die weinig ot` niets tot het voort-
i brengen der stapelproducten bijdroegen, terwijl het geheele aantal
immigranten, 19,456, bijna gelijk is aan het getal der nog op plan-
ij tages wonende arbeiders, waardoor dus het gezamenlijk bedrag der
geregeld aan planlage­arbeid verbonden bevolking niet meer dan
59,575 bedraagt.
Daar geheele distrikten niets dan verlaten plantages aan te toonen
hebben , is het zeer gemakkelijk om goed land tot zecr lagen prijs
l j te knopen , en op deze wijze zijn verscheidene derzelve door vereeniging
ïi van velen , opgekocht en spoedig in dorpen herschapen, Er zijn ook zeer
V€lCtl welke op de rivieren en streken, squallen, (lat is ZiCll UP (19
kroonlanden ot van ouds verlaten gronden zonder eeuig regt van
bezit nederzetten. Het Woud wemelende van wild en de rivieren
2 van visch , geven overvloedig voedsel, en de grond geeft met zeer
weinig arbeid in zeer korten tijd overvloedige provisie. Eenigen drij-
ven een kleinen handel in brandhout en houtskool, maar de meesten
brengen hunnen tijd in ledigheid door.
De berigten door uwe commissie ontvangen omtrent de zedeloosheid
in deze negerdorpen , verwekt groote zorg, want wellust en losbandigheid
is zeer algemeen onder hen. In vele der volkrijkste dorpen in het
welvarendste en bedrijvigste gedeelte van het land , vertoonen zich
duidelijke teekenen van achteruitgang. Vroeger had de Kreool smaak
in weelde van kleeding en voedsel, en werkte gaarne om de middelen
te verkrijgen, waardoor hij aan zijne verlangens kon voldoen , maar