HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 672.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

l u ' I
äl
¤,
t ( 44 )
t Onder vele andere tr<·H`cnde verslagen en bewijzen van de ver-
'll mindering van nijverheid en welvaart sedert emancipatie , is dat eener
E commissie benoemd in lS50, tot het doen van onderzoek in den
toestand en de vooruitzigten van Brilsch Guiana, door den Gouverneur
j` Hnxav BARKLY, Eso., de uitvoerigste en naautvkeurigstef; daarin
F leest men onder anderen:
t te
In 1829, welk jaar in tegenstelling met 4849 gekozen is, om de ·i
gedurende twintig jaren voorgevallen veranderingen in het lot de kolonie
aan te toonen, bestond de uitvoer van Britseh Guiana in:
Ii 66,722 vaten suiker, 6,778,000 pd. kofïij en 7,272 halen katoen.
i De kultivatie voornamelijk van suiker gafaanzienlijke voordeelen aan
don planter en de uitvoer was gemiddeld 66,060 vaten, tot dat den i`
W eigenaars van plantages een zware slag trof, in de vervroegde op- ï
‘ helling van het leerlingschap en algeheele vrijverklaring in 1838, I`
gt waardoor de uitvoer in 4859 reeds tot 38443 vaten suiker viel en G
jl verder van dien tijd tot het gedenkwaardige en noodlottige jaar 1846
(gelijkstelling van regten voor suikers van alle landen in Groot- j
j Brittanje), gemiddeld slechts 55,949 vaten bedroeg. I V
Verder uit hetzelfde verslag :
L
l Omtrent den maatsehapelijken en lndustriëlen toestand van de arhei«
rt dende klassen in Britsch Guiana. l
De arbeidende bevolking van Britsclt­Guiana verdeelt zich in twee `i
i hooldklassen , Kreolen en immigranten, de eerste bestaat uit arbeiders
wonende op de plantages, uit kleine grondeigenaars en uit afzonderlijk
over het geheele land verspreide nederzetters (free/zolders or sqzmtters);
de tweede uit Afrikanen, Portugezen en Koelies. Van alle soorten ti
van volk zijnde Kreolen het best geschikt om de stapelproducten
WN voort te brengen , maar de verderlelijke geneigdheid tot afgelegene
nederzetting (squatting) is het ongeluk der kolonie en heeft onder
lil hen zoodanig toegenomen , dat de groote meerderheid zich geheel aan
plantage­arbeid onttrokken heeft.
l De geheele landelijke bevolking is, volgens de staten van den com-
j missaris van bevolking, als volgt: