HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 909.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

g 1
1
( 45 )
AANTAL gevangenen in b’ritsch­ AANN'l`AL gevangenen in de hoofd-
Guitme (Demerary, Eseqnebo ,1 plaatse George Town.
en Berbiee).

1 :3 E
I E; ‘ ë E Aer1mer­ C; gg Aanmer-
,_ c> ­»­· · g, J E E `
ik ,2 ä ä L27’lg87l·. g E2 Q: ä l€l’Ilg87I«·
l 1828 273 72l 345 1840 12851848 2662 drm =S,g2y·««1s1,·;
1829 273 68 841 1841 15031849 2144 ;§ä1‘g1ä«1äï·êä llu
1831 96 38 134 1842 1610 1850 2202 11§ï»·d°«ë§¥§%§?á
1832 425 146 571 1843 16861851 1841 ïä1?“1§31!ê‘f 1113
1833 157 31 188 1844 1427 1882 1622 äïXF$?`ä1g¥äïjï'¤è
1834 1753 1188 2909 ,,,¢,*,§<g1;,·;11;¤g,,‘,;1;‘; 1848 1884 §ê’é’,ïm1'§·,`à'à1ï1’11ïï’
1888 2048 707 2788 twlirgschar- 1848 2081 °° °‘
1838 1898 477 2375 18471799
Bovenstaande, uit de geschiedenis van Bri1sch­Guiana van Dr. H. Durex,
0Vf‘|‘gGtl0lD€l`l Opg3VBI], IOOIIEH ëlêlll, ll0€Z€€|' 1181 3811131 (l€I' V00l‘ l(Otl€l
tijd veroordeelde, rm de 12rijver7cZarirzg is toegenomen, en verklaren
de noodzakelijkheid van een Penal Settlement op ruime schaal, waardoor
O1)llO0Pll’lg in de gBWODB g€V3l’1g€DlSS8Il 61, g€Z3IIlBl'll1jl{C opsluiting VHH '00[‘
zware en geringe misdrijven veroordeelde, kon vermeden worden, en ten
gG'0lgG W?l3I‘VHI ll] BEHC ZCCP gunstig gêlëgêll Hälll (16 1`llCt‘ MAS-
SEIFOOHY gekozen, CD Fll Spllëfllg El£IlV3Ig' l1]€l. bouwen gGm33l£t WC1"Cl, Z0()(.l€lI
in 1842 de eerste veroordeelden daarheen gezonden konden worden.
OPGAVE van het aantalgevangerzen en sterfte in het Penal Settlement van
Britse/11 Gwiana , en ele jaarlg/280/te uitgaven daarmede in betrekking.
­ ¤ 113 « · · • ¤ v3 ' '
_ äïglêë 2 . _"ä°?§fE“ê á
eeëëälääe =‘ï äeiëëïáiïêa ë
1;* 8 2. 8'8g,§8“;' E 11,; 8 8 ä1£g1<ä8";’ I
gg E ,­g2ç,~,,·.5;18­~ g ,1 gg ä’»’ §ë3ï11;·ä1‘ë·7 8
°ä¤·ë1­#’§§ ä ll °° ääëïëëë E
~ ,.2 .. 1-. ZL.12ï;;»__._ 1,... .. -
` 1842 64 11 50,000l14,000l44,000 1848 164 21 26,000‘14,000’40,000
1843 115 1 28,000, 11 42,000 1849 167 11 24,000 11 l38,000
1844 108 2 24,000f 11 38,0001 1850 218 5 27,000 11 l41.000
1845111 1 21,000, 11 35,0001 1851 212 5 25,000 11 [39,000
1846 101 3 28,000, 11 42,000 1852 199 4 26,000 11 40,000
1847 157 4 20,000, 11 l54,000 1855 207 1 11 11 l 11
De ontvangsten van het Penal Settlement, vooitvloeijencle uit den verkoop
van gebroken steen, groen bart planken, singels enz , door de gevangenen
gemaakt, namen sedert de vestiging jaarlijks toe, zoodat in 1852 en 1853
het bedrag daarvan de hztishoudelgke ·nil_gaven , onderhoud enz. , als in de
eerste kolom aangegeven, dekte, en men berekent dat binnen weinige jaren,
VHl]I1€€l' (10 €1Pl)Cl(l (l€[' g€VêlD§'€[1€[1 Il€l1 [DEEP i01Z l1lil')I'Gl(ll[I5 CX) El1Ul)O1V V311
gCV{[lg€l’llSSCI , Dïälgällüllëll GD VOOYll”1LllZCI1 l)Cll0Cl`lZ gëllfïllgd (B VOï`(l01l,
2 nkomsten alle 71it_qo·z:e71 zullen dekken , al hetwelk door den schrijver dezer
1 Bijdrage is te zamen getrokken en overgenomen uit de jaarlijkselie verslagen ,
1 welke gelegenheid der begrootingcn van het budget aan het vereenigd wet-
, gevend eo linzanticel [lol` worden voorgelegd. _
ë
1