HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 662.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

l
t
l" x ( 59 )
j `lAAlLlJKSCllE Oivrvaivesïm.
lt
Het getal der nog op plantage werkende slaven te Suriname
als 32,000 aannemende (in overeenkomst: met het lste
rapport der Staats-commissie) , zou hiervan à zestig ten
S honderd, het getal van tusschen 16 en 60jarigen
ouderdom onder overeenkomst arbeidende , 19,200 be-
j dragen; daarvan zijn in ronde getallen 9,600 mannen
j _ en 9,600 vrouwen,waarvan door den meester bij het
aangaan en vernieuwen der jaarlijksehe huur­eontraeten
betaalt wordt:
voor 9,600 mannen à f·l2 :·. f115,200
» 9,000 vrouwen à f 6 I; f 57,000 . f 172,800
Hiervan gaat afvoor bureau- gn administratie-
kosten, toelage aan de ambtenaren en de
j landelijke dietrieten, voor het sluiten der
j overeenkomsten , de verantwoordelijkheid en
inning der gelden, enz. . .... lf @@0
E Blijft netto jaarlijksche opbrengst van regten op de
huur­contraeten der vrijgemaakte slaven . . . _fl50,000
Bij den aanvoer van Maderanen en andere eilandvbewoners (boven-
genoemd), stond het aantal mannen tot dat der vrouwen als 2 tot
1, dat der Afrikanen in genoegzaam dezelfde verhouding, terwijl
de Chinezen tot heden zonder vrouwen kwamen. Het gemiddelde
der te ontvangen jaarlijksche regten op de huur­contracten der man-
nelijke en vrouwelijke immigranten, zal dus omtrent tien guldens
per hoofd bedragen.
‘ Dus het eerste jaar zal ontvangen worden op gezegde
overeenkomsten met 5000 immigranten à f 10 . . . f30,000
en zoo voortgaande zou met eenen gelijken jaarlijksehen invoer, ieder
jaar dertig duizend guldens meer ontvangen wordende aan ’t eind
der twaalf jaren f 2,340,000 ontvangen zijn , indien er geen ver- r
mindering door sterfte plaats had; ongelukkig echter heeft de
ondervinding geleerd , dat hier voor het eerste jaar dient gesteld te
worden:
voor de Portug. van Madera en daarmede gelijkgestelde eilanden. 10 pct.
» » Chinezen ............. 6 »
V » » Afrikanen ............. 5 »