HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 597.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

l`!
tr
r
i ( 58 ) F
_: PLAN van immigratie voor Suriname en ruwe be-
‘, grooting der kosten op den invoer in die kolonie ,
rl van zes en dertig duizend arbeiders, over een tijds- F
_ bestek van twaa# jaren, en van de ontvangsten
F der regten, bij het sluiten der jaarlyksohe over-
eenkomsten, zoo met de inlandse/ze bevolking als
met de immigranten, door den meester te betalen. j
j JAABLIJKSGHE Umeaven. F
E 500 Eilanders van Portugesche en Spaansche afkomst ,
als van: Madera, de Azores, de Kaap Verdische
en Canariesche eilanden, à f75 N. ct. per hoofd. _;‘ 37,500
, 2000 Negers van de kusten van Afrika (zoo veel mogelijk
» mannen en vrouwen in gelijk getal), à f6O N.
l ct. per hoofd .... . ..... 420,000 l
j 500 Chinezen van Amoy, Foochowfoe, Ningpoo,
F Shanghae of` andere havens, of liever zoo dit
F mogelijk is, reeds geaclimateerde Chinezen van `
a Java ,/ per hoofd f 200 *) ...... 100,000
F De onkosten van agenten en depot op de
F eilanden, kust van Afrika, China en Java . 40,000
, Salaris van den hooldadministrateur al` agent-
generaal voor immigratie in de kolonie, zijn
eigene bureau­koslen en klerk vindende . . 12,500
Totaal jaarlijksehe uitgaven voor den invoer
F van‘3000 immigranten ..... f 3l0,000 .
Tolaal voor den invoer van 56,000 immi-
j granten, over 12 jaren verdeeld . . . f 5,720,000
l ") Er kan van Suriname ongelukkigerwijze geen sprake wezen van
F koelie immigratie, daar de Oosl­Indische Comp. zeer tegen den uitvoer
· van koelies ijvert, en die alleen voor Engelsche kolonien onder zeer be·
{ zivarcnde voorwaarden duldt.
ï
F
F