HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.37 MB

TIFF (Deze pagina), 12.22 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

{ W f. ws ­­-F;--­ ex t. Y «~~·¤-­~==·~­=-¤·=-r · --= -- ~·=-"#=""=~ ·* =`"* ·· ~-· · ·· ·‘ ‘ " *"` ‘ ^ ‘ ‘ W'"` ‘ ’ " ‘ "`­ " " ' ` ""T·_~
l t
,. ( 56 ) R o7
STAAT rma. Immigratie in de kolonie Britse/t­Guimza, g)`0()[€7l(l('(.‘lS onder eene door de kolonie behaalde premie rlen immer, en op algemeene kosten door
' ` Zeeuingen, onder toezigl van de Regering daargestelrl, volgens de Local Guide van 1842 , en de Boe/sen darmtan aan het kantoor van imm{_qraltTe gehouden. ‘
t_ · A _______________ _ _ _ __________,
I t Totaal K$§ff“ Tomaat kasten van ·
WAAR vAN DAAN_ 1835. 1836. 1337. 1838. 1839. 18!•0. ism. 18/»2. 1843. 431,1,, 4se5_ 4gr,6_ t81»7. 181+8. 18A9. M50. 1851. 1852, 1853. 185h. £855. 1856. _ van amp aanvoer voor
iedere plaats. wen I 1edereplaat5­
r I l l
dollars. dollars.
Malta, . . · • · · •­· - ­ dl 290 ··· ­­­ ­· ·· - - - "‘ _ “ ‘· “ _ "‘ * _ "' " | 200 A0 8*000
Duitschlattd ‘• · • • - '* ’* " " -· *‘ * * '- -· '_' _ "' "' _° °_ °_ ' _­ _ '_ 290 P§'9Q3
Barbados . . ­·.­ - ·-· ­­ ·­ e) 2,900 2,199 176 - ­­ ­­ .­ , ­ ··-_ - - ·· -· · ­ 7 _ t5·§'5 10 =‘~·óï0
Madera . , . .­.. 1»50 1,/+27 2,150 1,763 iz) al 1,,34g SZ? 145 41,0 ons 5_g·y5 ‘ 3,825 255 ­­ 1,288 1.401 1,719 2,539,1,05S 1,0¤5 180 80,.,,sä ïg 9|7,A§0
‘ St. Vincent . . · • · ­­ - ­­ -­ - ­­ 2 - ­ - - ­*·--* "‘ · _ -‘ " ,, L.
St, Lucia . . . · • • - ·-­ ~­· ··· ·­ ­ ­ 95 ­· - - - _‘_*** "‘ I _ "' _ Ee 10 2"0
* Domin que. . . ­ ­ · - ­- - ·· ­- ·· 91 - ·- ­-­ - - *( *__*__ _ " ` -‘ lgi 10 9*0
· · __ _ _ .. ___ ,_. .­ _ _ _ _ i ... ...­ ­­ -­­- ·7 10 1,270
_ çnltxgna. . .... . 42:; 9 ­­ t , 5 10 50
' •v«.lg'0.«..«•• '·­ ­­ ·- * °·· "' -«'* "' ‘* ­- l_ ` "` _ `°_ _ _ _ _ _°
Ilgontserat . . . . ­ · - - ·- · - ·· 1/+ ïää - - - - » *~_·__ ‘ ”' " " Lägg
Ct/IS . , . • · • » * ·­· - "' ·­ “ ­-· *' ·- '" - { · _ * "" _ `°" _` _ -_ °_ _· "
si. Christophe .... ­­ ­ ­­ ­- ­­ - tv et - ­ - ­ « ----­-- · - - 68 gg tïïg
Angu·lla .... . ­ - ­· ­­ - ­- ­ 259 52 ­­ ... - .­ ¤_’ ­--- ­· ­ · _ ‘· ··· Blf 10 3·6m
St. Tomas. . . . . • ­- ­-· ­- ­­ ·- ­ 51 13 -· ·­­~ - - ‘ T, - ‘*‘_“ ’° "‘ " A 20 ,w0
stem Leona. . . · . - ­­ ­ - - fl als MS ¤39· 378 1./+25 ava ,~ '•¤7 610 - 698 - 73 ·-** Vl, 20 9*·1ä0
K,-Oaqgusg _ , _ _ , , - .. .. ­­­ ­ - ... .. ­­ _ _ ... ,, 108 - - 106 ­­ 66 276 - -­ - aaG __ 11,
` , Lit slaven­schepen gey
st. Helena ...... - ­- - ­ - -· ­ 1,1i2 86 ­ - 819 ­ 7*6 388 ­ ­ 15 ·· "‘ · G5 3-23ï ’á‘g"ï{‘ï;Y;n*?;°"° k"S*€" v"°"
t i nioeiaaeaw ..... - -­-- - svsl sos qu its - ­­ g - ­ M ­- - H3 I I Z ;_· Mg; ,{,‘Q_wg,00W_ {f_·f?;,§’
ï·E$?§;m° ' ’, ` I ' ' I I I I I I I tl L I EE; {2,5;; miv 2,052 ­­­­- l ­­ ­ ­ bt otto s0°" `stasao
C,,]c,,g_ta: _` _ _ 2 ... ­ ­­ ­ I - - - ­ - 553 j;‘373 «· 1,65u 1,398 ·-­ ­­ 517 2,770­2,gä$ 1,562 2.3!•2 1,258 c) 15,gää lgg 1,2gti.§’6g
t China .... . . --­---- ­­ ·· - ­~ - l __‘_ “ " - l _ '°' *·’
l Vereenizde Staten . , --­­­ 70 - - ··· - ­- -· 2 ‘"-“ "‘ " " "' " "' 79 20 La'00
` Kaafi Verdische Etlanden, ---- - ­· ­- I - ­ -­ ­­ -· *_'*_ " -’ " I "" 766 ’6° 30 22980
ä ____§____ ___,__ ____'________ _____ ___ _____ ____ ______ _____ ___ ___ ___ _____ ____ ___ ____',__,____ ___ ..-.. ,_...,.ï.. ..._. ,ï..._...-
· I ' { Groot totaal Groot totaal der
g Totaal ieder jaar . . aso `1,a27 2,150 mss too 2,svo $,098 meal aol css 2,sst 10,900 l 7,76115.0Gtl *+90 ,2,092 1.918 W/56 IMB3 2,620 3,397 2269 immigranten kusten v. invoer.
` ‘ ` · _+______________ _____à__ _____ï,_à.,, .
g Den invoer van zeventig duizend zes honderd vijf en vijftig immigranten, gedurende twee en twintig l§ï“'B¤• koslen dus bïlnü drie millioen dwars · · · · • · ­ · · 7°·655 l 2·958‘w0
l ¤ `
rt) Gedurende de jaren 1839 en 1840 werd geen premie op den invoervan immigmmgnrïggp dg [winnie gegmtm, f en ten gevolge daarvan is geen juiste opgave te vinden van de op particuliere kosten inzeveerde Pcrttlttelen .
waarvan volgens opgave van de in Madera geschcepte, door den agent. van immigratie aldaar, minstens t.tl00 §€d"l”€¤‘~lC dem l“"‘C Ji""" "l_‘I" k°l°"'° ROM"'! m"F‘°" Z‘J“· Z""‘l"' (M !P*`U°""l d" ‘mm‘Er'mlcn Fntqoxngrcnt
vïjfcnzeventig duizend brengt, Tot 1853 keerden 23áQ immigranten naar llladera terug, sedert tot 1857 over 200% mail" het êïclül ‘hi'_“$• l" de kollmm !“m“'°*'~‘ï· b"d'a"Yit """““'mks 1200.0* dus Shmïvgn In '2 Jdrqn
omtrent; 1?tJt‘G van dit nijvere vnlkl; hetgeen hijna 50 pct. over dit tijdsbestek bedraagt, voorzeker een treurig verlies, hetwelk HäällW€l1_]l(5 opgewagen wordt. door de vermecrderde welvaart, gal de redding der kolonie
van ge ete verva , met hunnen ar cid te weeg gebragt. i.
,,) b) De ondervinding heeft geleerd , dat Madras Koclies, welke meest uit bergachtige streken komen, meer tonderhevig zijn aan koorts en dus minder geschikt zijn voor de lage kusten van Guyana dan de Calcutta Koelies.
cl Den aanvoer der Calcutta Koelics gaat nog steeds voort; de sterfte onder dit volk is niet meer dan 1 4/2 {en 2_pct ’sjaars, de verhouding van mannen en vrouwen is bij den invoer als 3 tot 1. De ïtlanter betaalt
sedert iääiä v1_1l'lig dollars per kop aan de kolonie, ter gedeeltelijke goedmaking van de kogtcn van invoer; de {Koene is voor 5 jaren verbonden en kan thans pas na tien Jaren aanspraak maken op vrijen tcrugtogi naar Hdlë·
d) Van de immigranten uit Malta en Duitschland, stierven de meeste in weinige jaren en zijn thans slechts weinige mw? ill de kolünïën W Vl¤J€¤­
e) Die van Barbados en de overige West-Indische eilanden deden zeer wel, meest voor huisbedienden en ambachtslieden zijn geheel bijde Kreolembevolking ingesmolten en niet te onderscheiden.
Vl . .
De Afrikanen van Sierra Leona, Kroe­Kust, St. Helena en Rio-Janeiro zïn meerendeets tot den natuurslaat terue ekeerd, na de vijf jaren verband op de lantaves uitgediend tc hebben , zij zijn echter nimmer ziek in
t i - .
dt klimaat en storten meestal in hoogen oudtrdom ` J °g P °
g) Volgens latere opgaven zijn er van 1837 tot 1840 van Suriname in Britsch­Guyana geland 3tlt gekleurdeu en zwarte l>eT5¤¤¤¤, auw Vêrondëïsmd W zijn W€äS€°°P‘m° 5la"'9n· _;
' ) 2
_ De vergcliikendc waarde der verschillende soorten van arbeiders, waarmede nu de stapelproducten worden voortgeliragt, laat zich eenigzints uit de volgende cijfers heoordeelen:
i Van de zwarte bevolking, in de landeliike districten (o1ntrcnt63,000 in getal) werken een derde op de Planta;»;t·s en volbrengen door een genomen 150 (honderd en viiftig) taken , van een gulden ’sjaarS.
De l526Q Koelies nn in de kolonie, werken allen op ele Plantages en volbragten gemiddeld in 1S5·'» een lion derd een en twintig taken en in 1855 een honderd en dertig taken.
De 600 CHIIIEZCII werken allen np de Plantages en vulhragten gemiddeld in 185t een honderd een en twintig taken , tn 1855 een honderd vier en zestig taken. _ _
Ven de 12000 !’<‘Fl¤¤g<=ZC¤­ IH U56 ¤¤t¤)‘ eis in de k¤i<>¤¤¢­ werken olnltent twee derden inhetveld en op de Plantages, de overige zijn kleine winkeliers, hontkappers, Singelmakers enz., hun arbeid stond gemid-
deld gclijkin 185/• met eenhonderd veertig taken en in 1855 met een honderd negen en’·dertig taken.
` De bovenstaande opmerkingen en uitkomsten zijn verkregen. door lange ondervinding, door verqetiiking der bevolking. sterfte en productie op vele plantages in verschillende gedeelten der kolonie, en laatstensda
waarde der versrhillencln klasse van arbeiders in taken , voorçrestclti , is çzcnomcn uit een verslag daaruintrent, d00r tussehenkomst. van de ltlagistraten aan de Regering in Januaiij 1857 ingezonden, en hetwelk uit vri)-
willig geggevene extracten der Plantage­boekt·n , in de verschillende districten was opgemaakt. _ _
De taak als maatstaf aangenomen, is uitvoerig voor iedere snortvan plantagewerk, omschreven in de Local- Guzde dezer kolonie van 1S!»3; volgens een tarief of schaal daarvoor te zamenqesteld hij den aanvang van
het leeriingschap, door eene commissie van planters, te dien einde door de Regering onder den toeninalrgen Gntvernenr. Str Jantes Canznicnam. Snivrn, benoemd, en door hem de Magïsiraten tot leiddraad aanbevolen.
rämtrenälheà werk van den leerlinäwrijman te eischen, en volgens hetwelk men nog in overeenkouistcn van arbeid, hut dagwerk vaststelt of verstaat, alhoewel op zich zelve voor geen der partijen een wettig verband
raarste- en e.
X i .