HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 821.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

jl www V(’"`W`""”"` 5 o "ma ‘"*‘"a ··­··n » ge . k. .
r _ l
° ‘
l l
‘ ( 54 D l
T _ Beknopte aanwijzing der gesteld/ceid en statistiek van cle vroegere ,
_ Hollandsche koloniën Demerary, Essequebo en Berbiee, thans
?·` Britsch-Guiana , in tegenstelling van Suriname. Q
V`
Britsch­Guiana is, even als Nederlandsch of Hol1andsch­Guiana , een gedeelte van E
de Noordelijke vaste kust van Zuid­Amerika, gelegen tusschen Spaansch­Guiana L E
(thans Republiek van Venezuela) en Suriname (Hollandsch-Guiana) en, even als deze 'S
1 beiden , wat betret't het bebouwde en bewoonde gedeelte, heet en vochtig van klimaat, V Q
zeer uitgestrekt , laag en vruchtbaar van grond , grootendeels bedekt met zwaar bosch ,
doorsneden van groote en diepe rivieren, zou, even als Suriname, vele millioenen inwoners 1 ‘
· kunnen voeden, bij tienvoud den tegenwoordigen uitvoer van producten, en is slechts ‘ §
voor een klein gedeelte langs de kusten en oevers der rivieren bewoond en bebouwd. {
t BEVOLKING VAN Bl’t1TSCl1-GUIANA. i 8
vo1.xs·riu.use. j 1851 j VOLKSTELLINGEN. 1841 j 1851 ‘4?m"”` `l
kingen. C
i 1 {
ii Blanken . . . 5,529 Blanken (Schotten , Ieren, f
, Vrije Kleurlingen Engelschen, Hollanders , l _
j en Zwarten. . 7,521 Franschen en Duitschers). 2,724 2,088 i
j Slaven .... 89,484_lnboorlingen van Britsch­
j Guiana ...... 65,252* 86,451 ,,§,f{,裏g;fg,E _
l Afrikanen (zoo oude als na de '§{,°°v€,‘§gjjfà‘·
j emancipatie uitde slaven- l`èi`&,‘l§"”2ï`,ï
j schepen genomen). _. . 15,796 14,251 §ë?,‘§§‘ï‘{l§;‘; `
ilnboorlingen van de West- {‘,Q§,,g“§‘;““'"
A Indische Eilanden . . . 9,899 9,278 I
Portugezen van Madera. . 2,219 7,928 C
' Koelies v. Madras enCalcutta. 345 7,682 I
., Van onbekende Landen. . 1,320 17 ·
Totaal. . 100,536 ..... . . . 97,553 127,695 I
De troepen en zeelieden. . 586 1,299 .
’ Hervan:
Landelijke Bevolk. 85,525 ........ 76,094 98,994
Stedelijke » 15,013 .... . . . . 22,045 30,000
- l Mannelijk geslachhll 55,492 ....... . 49,785 68,566
i Vrouwelijk n l 47,044 ....... . 48,554 60,428
In deze volkstellingen zijn de in het Binnenland verspreide Indianen , die nog
op omtrent 7000 zielen geschat worden , niet begrepen.
VAN SURINAME.
err nn stavmvneïsrnns nu mrroivrisn naa tneeenma. 1851 1841 1851 1855
Vrije. .... . ........ 8,478 geene 12,401 14,522
Q Niet vrije , inb0orlingt·2; een Alkikaanseh ras en opgaven.
V oude Alrikanen. . ....... 53,055 39,679 58,006
feïeix ,5e,0s0 aegee
Volgens de verslagen , door de Regering aan de Staten-Generaal overgelegd, waren 4
hiervan in 1856 op de Plantages werkende , 32.309.
l
lx