HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 653.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

H-; .. . ,, .-w..­­t­g;gE§v .,,,_, ,, ,. s ze _ g____ r N
" l
ij l
i· ( 52 )
r zonder den Gouverneur toegevoegd voor de uit het l
' ` iinmigratieplan voortvloeijende bemoeijingen en corres­ ·
i pondentie met het oppergczag in Nederland en de aan ·
te stellen onder­agenten op de verschillende plaatsen ,
van waa1· de geschiktste immigranten in eenigzins groote j
getallen te verwachten zijn. i
Art.? De in te voeren immigranten staan, als gevolg
hunner verbindtenis (welke ten overstaan van bevoegde
autoriteiten , ter plaatse van inseheping door hen moe- l
' ten geteekend worden), voor zoo lang die overeen- M
komst verbindend is, onder het bijzonder toevoorzigt
. van Staatswege, bedoeld bij art. ’l(5. J
Die overeenkomsten van verband tot arbeid voor j
‘i zeker aantal jaren, door den emigrant ter plaatse van
inscheping met den agent van emigratie, voor de kolo- I
nie gesloten, zullen zoo wel in den vorm, als in de ‘
, regten en verpligtingen daaruit ontstaande, zoo na ‘
l mogelijk gelijk zijn met die, welke voor de vrijge­­ ï
j maakte, onder overeenkomst werkende slaven­wet is;
zij genieten derhalve met hen dezelfde betaling en {
voorregten en zijn tot denzelfden arbeid enz. gehouden.
` Art.? De meester betaalt bij het ontvangen van
den immigrant en jaarlijks , zoo lang de overeenkomst l
duurt, hetzelfde hoofdgeld als voor den onder verband j
’ werkenden vrijgemaakten slaaf, tot stijving van het fonds ­,
van immigratie , met regt op eenen nieuwen immigrant
l voor iedere zestig guldens, aldus tot zijn credit ge-
maa;.
E ­·~·~­­­·¤w•«»­­-·-
r
E s l
ix
ij
lg .