HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 697.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

E
i < 51 i
L
j slechts door eene, nader te bepalen, matige premie op
A den invoer aangemoedigd worden. ` .
S Art.? De kosten dezer immigratie zullen gevonden A
worden, in de eerste plaats, uit de fondsen door de _
lt planters als overeenkomst-regten betaald, en verder (voor
l zoo veel die niet voldoende mogten wezen, voor den {
jaarlijkschen invoer van minstens drie duizend immi­ i
granten) , door he' aangaan van leeningen, naar gelang
der behoeften , tot het gezamelijk bedrag van niet meer
dan drie millioen guldens Ned. Cr. , waarvan deinterest
door den Nederlandscben Staat gewaarborgd wordt en ter
afbetaling waarvan kapitaal en imferest binnen zeker
tijdsbestek, alle of zoodanige inkomsten der kolonie
verbonden zijn als door den Gouverneur en Rade zal
jj aanbevolen en door Ons goedgekeurd worden.
Art.? Het aantal van ieder soort van immigranten,
de termen en het aantal jaren van contract of verband
voor iedere soort, den arbeid en localiteit voor _j
ieder soort tot het meeste nut en den besten gezond-
lieidstoestand aan te wijzen, zal bet onderzoek uit-
maken der commissie, volgens art. 52 aan te stellen
jj en hare bevinding en aanbeveling daaromtrent zal
t zooveel mogelijk tot grondslag aangenomen worden
E bij den aanvoer, landing en plaatsing van immigran-
llt ten. j
Art.? Er- zal door Ons een ambtenaar benoemd
worden met den titel van Secretaris ofAgent­gener¢ml jj
van immigratie, die alle zaken, de immigranten in de
kolonie betreffende, en de vercleeling en aanwijzing
‘ derzelve aan de regtliebbende planters of plantages,
onder toestemming van den Gouverneur bezorgt, de
registers der immigranten houden zal enz., volgens later
j daartoe te maken verordeningen. llij is ook in ’t bij~


E
t
l .