HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 601.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

" ‘l
( 50 ) A
brengen met liet algemeen burgerlijk regt, op dat tijd- j
· stip in de kolonie Suriname vairkraoht. l
E Art. 44. Onveranderd. _ l`
OVERGeNGS­BEPALlNGEN.
Art. 45. Blijft, alleen met verandering van den laatsten
volzin, eerste gedeelte, als volgt:
, in den hun aangewezen of vrijwillig gekozen werk-
j kring of bestemming gevestigd, en in de Rollen of
J Registers opgeschreven zijn.
Art. 4G. Vervalt.
xt Art. 47. Onveranderd, komt aan het eind der wet
onder aan het laatste Hoofdstuk. li
tt een u. er ll
. li
HOOFDSTUK OVER DE lll/IMIGRATIE.
ll
; Art. ? Als onvermijdelijk gevolg en gedeelte dezer
vrijverklarings­wet, wordt vastgesteld, dat binnen den
tijd van twaalf jaren, onder het toezigt van het Gou­
vernernent, de kolonie Suriname zullen worden inge-
voerd zes en dertig duizend immigranten, zooveel mo-
~ gelijk jaarlijks in gelijke getallen. ll
Art. 7 De hierbedoelcle immigranten zullen zijn negers, it
Chinezen of andere bewoners van binnen de keerkrin­ j
gen gelegen landen en Portugezen van de lVladera­, li
l Azores- en Kaap Verdisehe eilanden; de invoer van
l Nederlanders, Duitsehers of andere bewoners der noor­ Z
i delijk gelegene gewesten, blijFt onder toezigt van den l' ilt
Staat, volgens daartoe te maken bepalingen, aan den lv
ondernemingsgeest van particulieren overgelaten en zal
E ·

E
tl ‘ , I