HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 584.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

UTF l 1 _­ l T 7 T E 7
rl l
F ( 29 U
reden voor weigering bestaande, jaarlijks tegen ge-
` lijke betaling vernieuwd zal worden. E
Art. ? De aldus ontvangene gelden, zullen mede strek-
ken ter tegemoetkoming in de uitgaven die het Bestuur,
i als bij Art. ? voornoemd, op zich neemt, door te
voorzien in het onderwijs der jeugd , en de verzorging I
der kranken en hulpbehoevenden binnen de stad Pa- `
ramaribo.
Art. ? Zij die zonder overeenkomst en zonder voor-
zien te zijn van den tijdelijken vrijbrief of pas blijven
‘ voortleven of zich op afgelegene kroonlanden en verlaten
plantages neder zetten, zullen beschouwd worden als
vagebonden , en, volgens daartoe te maken wetten, gestraft
worden , met gevangenis en dwangarbeid.
ZESDE HOOFDSTUK. ;.i
Van den regisioesiand der vrzjqemam/cie slaven.
Blijft onveranderd.
nl ZEVENDE HOOFDSTUK. M
l Over herziening en uitvoering. j
1 Sl
Art. 4‘2. Onveranderd.
E Art. 45. Deze wet wordt uiterlijk tien jaren na hare
i afkondiging herzien of eene nieuwe in overweging ge·
nomen, ten einde, na het verloop van twaalf jaren , den
regtstoestand der vrijverklaarden in overeenstemming te
l
i