HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 701.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

F ”""""‘“"°m""""" ""”‘ ‘‘ i a
I
( 28 D A
komsten te betalen regten, zijn dezelfde, en de bepa­
` ling van den leeftijd, is dezelfde, als die, welke bi_j i
'Y art. 28 voor de veldarbeiders bepaald zijn en het bedrag
» der ontvangene gelden zal dienen ter gemoetkoming in
de kosten van onderwijs, geneeskundige hulp en ver- ‘
zorging van oude en zieken, de zorg waarvan het be- 4
stuur op zich neemt.
Art.? Het tarief der loonen, der dagen en uren van
werk en rust, der voeding enz., zal gegrond zijn op
een rapport van eene daartoe door Ons of van Onzent-
~ wege te benoemen commissie van kolonisten en amb­ `
_ tenaren; hetzelve zal echter den meester niet belet­
ten, om hoogere loonen dan voor de huisdienst bepaald
i i te geven.
De formulieren der overeenkomsten tusschen meester
j en dienstbaren, worden vastgesteld als bij Art. '? be-
paald en kunnen onder Onze goedkeuring door nadere
bepaling of uitbreiding, gewijzigd worden, even als
_ die voor de plantage-arbeiders.
l Art. ? Wanneer echter de v rijgernaakte particuliere slaaf
zich sterk gevoelt, om zonder overeenkomst met eenen
meester, door op zich zelve te arbeiden, voldoende te
verdienen ter voorziening in de behoeften van zich zelve
en zijn huisgezin, en verlangt buiten overeenkomst ___
= te blijven, zoo heeft hij daarvan binnen den, als
boven gezegd, door den Gouverneur van Suriname be­ i
paalden tijd kennis te geven, aan den volgens Art. 57, i
aangestelden ambtenaar, en na voldoende geschiktheid ’
aangetoond, en vier en twintig guldens Ned. courant
betaald te hebben (voor de mannen) en twaalf (voor A
de vrouwen), zal hij of zij aanspraak hebben op eenen i
i* pas of vrijbrief voor het eerstvolgende jaar, welke door
, denzelfden ambtenaar zal uitgereikt, en geene wettige
i
t
gi j
ii ,
ik i