HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 622.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

i iäg
( 27 )
E VIJFDE HOOFDSTUK. ’g
i
Van de vrçgygqemaakte pm·ZzIeu,ZzIera slaven en
~. hunne Z2estmorde1·.s·.
Art. 57. Voor de uitoefening van het staatsgezag over
de vrijgemaakte particuliere slaven, wordt als ambte­­
naar in de stad Paramaribo aangesteld, een bezol·
digde, niet met handel, industrie of grond­eigendom in
betrekking staande persoon.
Art. 58 en 59. Vervallen en in plaats daarvan:
L Art. 58. Al de vri_jgemaal«.te particuliere slaven
` boven de zestien en onder de zestig jaren eud, zijn
gehouden, om zich binnen eenen door den Gouverneur
van Suriname te bepalen tijd te bevinden in dienst,
onder overeenkomst voor een jaar, hetzij gbij hunne
nude of andere meesters.
Die overeenkomsten zullen gesloten worden, ten over- i
staan van den bij art. 57 bedeelden ambtenaar, en de
daarop te betalen regten worden door dien ambtenaar
ontvangen en verantwoord.
Art. 59. Behalve de verdere `bemoeijingen en het
V gezag, op te dragen aan den ambtenaar in art. 57 be-
" doeld, zorgt hij, dat de particuliere arbeiders, am-
liaohtslieden en dienstbaren, voldoen aan de verplig-
tingen, die op zich nemen tegen over hunne
meesters, en dat wederkeerig door laatstgemelden met
naauwgezetheid worden nagekomen de verbindtenissen
tusschen hen en de diensbaren aangegaan, verder regt
sprekende volgens wetten voor dit doel te maken.
Art.? De hier bedoelde en door den meester bij
het aangaan ot` vernieuwen der jaarlijksehe overeen·
` X