HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 731.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

;i‘j~¥=·<i*#¤·=»­«‘@·’t?ï·% / «««`-r¤»«.­.“.,«­­­.....`«­·,=.T..s~«.n....,...., _, W V . .T.
l

( 26 l
vaststelling of herzieningen daarvan , in aanmerking zullen
` genomen worden. ’*‘) l
i` Art. 55. De formulieren der overeenkomsten of con- l
traeten worden vastgesteld als in art. 52 is bepaald en
kunnen onder Onze goedkeuring gewijzigd worden, ten `·=
OPZlg`lLG VHD. (1CD ££1l'Cl CH dLll1l` Vilïl (IBD tö VOT'Cl€I'€Il BI'- .
beid, l'lClZ IOOH Cl3ElI'VOOI' te bCliHlCI] CD de VGl`ClGI`B VCl`·
pligtingen en regten tusschen meester en arbeider.
Art. 56. Blijft onveranderd.
’*) De vaststelling van het bedrag der loouen, benevens andere tusschen
meester en arbeider in de huurcontracten te bepalen zaken, volgens ren j
tarief daaromtrent door eene commissie voor te slaan, is hoe zeer ook L
i‘ in strijd met de grondslagen van vrijen arbeid , hoogst noodzakelijk , ten ‘
einde het in dit geval zoo verderR·lijke opbieden voor arbeiders en buiten-
sporig opvoeren van loonen en daaropvolgende verliezen en teleurstellingen
te voorkomen, waarvan men in Britscli Guiana zulke treurige gevolgen
zag, daar niet alleen de verminderde arbeid de hoeveelheid der prodnc­
ten, spoedig tot op de hell`L bragt, maar nog bovendien, de op deze
wijze verminderde producten verkregen waren, door uitgaven welke al·
leen bij buitengemeen hooge prijzen konden goed gemaakt worden, en
welke dus met gemiddelde en lage prijzen, aanzienlijke verliezen xer-
oorzaakte, als bewijs waarvan de gedurende verscheidene jaren na eman-
cipatie zermeerrlerzle hoeveelheid en geldswaarde van den bijna geheel
geeonsumeerden invoer. boven die der nilgcoaercle prorluchm Welke het
eenigebetaalmiddelder kolonie uitmaken en niet het minst de opgave van het j
‘ aantal der bij executie verkochte plantages, hetwelk van 31 December 1838
J tot en met 1849, honderd en vijf` bedroeg. en der waarde van eenige derzelie "
vo0r en na ernaneipatic, de aanzienlijke vermindering waarvan niet alleen
veroorzaakt is, door de verminderde /t0ei·eel/acid der gemaakte producten
maar voornamelijk door de buitensporig hooge loourn en andere uitgaven,
het gevolg van het wanhopig pogen der plauters tot instandhouding hunner
schoone en kostbare eigendommen , waarvan door de arbeiders natuurlijk
‘ gebruik en misbruik gemaakt werd. Dit te Voorkomen is evenzeer nood-
j zakclïk om de kolonie voor evaarlike schokken en roote verliezen te
. H rl tl .l ll
j vrijwaren als de tijdige invoer van immigranten, en zal den planter
l daarom niet beletten om, ter bevordering van zijn eigen belang, door
l goede behandeling, goede woningen en voordeelen van allerlei aard, den
l arbeider tot zich te lokken cn aan zijnen dienst te verbinden.
E

ik
L