HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 684.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

! 4 ‘ ` nätj
( 25 )
dienen tot ondersteuning der fondsen van immigratie, .
onder Gouvernements­toevoorzigt, en zullen den planter i
regt geven {binnen een jaar na de betaling daarvan) op li
éénen werkbaren immigrant, onder verband tot veld- v
arbeid , voor iedere zestig guldens.
E Art. 50. Allen de tot de gezinnen der werkbare be- j
j hoorende, boven of onder dezen leelitijd , zijn gehouden
(tegen een billijk, naar hunne krachten en bekwaamheden
geëvenredigd loon) te werken in dienst van den meester,
A met wien het hoofd des gezins de overeenkomst sloot,
l zonder dat daarvoor eenig regt of hoofdgeld betaald
W va ordt.
Art. 5l. Verder volgt uit deze overeenkomsten van
i den planter met den werkbaren arbeider, de verpligting l
‘ op eerstgenoemde als meester, van niet alleen voor zi_jne
arbeiders, maar ook voor allen die tot de gezinnen zij-
ner arbeiders behooren, volgens de bestaande oF nog te
S. maken wetten, te voorzien in geschikte woningen, in de gw
l, hulp en verzorging der kranken en hulpbelioevenden en i
in het onderwijs der jeugd. jj
Art. 52. Het bij overeenkomst vast te stellen aantal 4
der werkdagen iedere week , het loon der verschillende
werkzaauiheden, zoo in ’t veld als in de gebouwen,
hetzij bij taak oli dagwerk, het aantal uren , eenen werk-
dag uitmakende, enz., zal het bijzonder onderzoek uit-
maken eener eommissie, halF uit planters , halliuitanib-
tenaren of andere bevoegde door Ons oF van Onzentwege
te benoemen personen bestaande, ten einde hunne be-
vinding en uitspraak dienaangaande tot grondslag te doen
strekken, voor het in de jaarlijksehe overeenkomsten
van arbeid aan te nemen tarieli van loonen, welke dear-
beider, boven en behalve vrije woning, enz. ontvangt en
de kosten waarvan, als gedeelte van zijn loon, bijde
»?