HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 702.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

==-ï==-~¤«~-¤-···~·­· ­¤-·==~~··•=<·­·- ·­·· ’ -­···~ ·=··»­--¤····¤=­‘~­­·-­­--v»»--~­-­­----­ F -- ·­*=
( Q4 l
hun bij Art. 24 gelaten , of wanneer de overeenkomsten
‘ door hen gesloten, ten gevolge zouden hebben, het
verblijf der vrijgemaakten op plaatsen, waar het Bur-
gerlijk gezag zich niet naar behooren kan doen gelden,
dan wordt hun eene Particuliere of Gouverneinents plan-
tage tot verblijf aangewezen, onder verlmncl tot ar/mi- l
dan, tegen het bij de wet bepaalde loon. j
Zij die echter, ten gevolge van onwil of verzet, geene
overeenkomst gesloten hebben, of met schending der V
wet van de door hen gekozen of hun aangewezen plan-
tages verwijderd in ledigheid blijven rondzwerven, of l
zich in de stad of op de kroon landen en verlatene plan- W
lages blijven ophouden, zullrn beschouwd en behan-
deld worden als vagebonden, en volgens daartoe te i
ï maken wetten met gevangenis en dwangarbeid gestraft ‘
worden.
Art. 27 en 28 vervalt en, in plaats daarvan, als
art. 27: 2
De kolonie wordt verdeeld in nader te bepalen afdee­
lingen of districten, over ieder van welke een der be-
doelde ambtenaren het regtstoezigt heeft, bijgestaan door
zoodanige der achtbaarste ingezetenen , als daartoe (zon-
der bezwaar der schatkist), met den titel bijv. van vrede- i
* regter, door Ons benoemd zullen worden.
Art. 29 tot en met 55 vervallen, en als
Art. 28 volgt: Bij het sluiten of vernieuwen (lCI‘_i€lEl'­
lijksche overeenkomsten of huur-contracten wordt door
den meester betaald, voorieder aan zijne dienst verbondene
werkbaren nnannelijken arbeider, van zestien tot zestig
j jaren oud, twaalf guldens Ned. Cour., en voor ieder aan
zijne dienst verbondene vrouwelijke persoon, tusschen
l dezelfde jaren van ouderdom. zes guldens Ned. ccur.
Art. 29. De op deze wijze gestorte gelden zullen
i
Tv