HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 623.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

( 25 E
i slavernij worden ontslagen, zijn, verpligt om , of door
· het sluiten van overeenkomsten tot geregelden arbeid,
of door betaling eener hoofdbelasting, op de wijze
nader in deze wet bepaald, te voorzien in de kosten
j van hun Godsdienstig onderwijs, het onderwijs hunner
' kinderen, de verpleging der kranken en de ondersteu-
ning der bejaarde en liulpbehoevenden. 1
Art. 2O en 21. Blijven onveranderd. [
Art. 22. Vervalt, zijnde in Art. 19 opgenomen.
VIERDE HOOFDSTUK.
Van de mvg gemaakte plantageslaven en hunne
i meesters, en van de ambtenaren welke als
Jlïagistratevz of .Bestuu1‘de1·.s· over
hen gesteld j
j Art. 25. Blijft onveranderd, met bijvoeging van: _,
i Welke zullen zijn bezoldigde en niet met handel ,
l industrie of grondeigendom en betrekking staande per-
l sonen.
i Art. 24. Blijft geheel met bijvoeging van het volgende
j achter den laatsten regel van het 2C gedeelte:
T En de daarop te betalen hootdgelden of regten wor-
E den door die ambtenaren ontvangen en verantwoord.
A Art. 25. Blijft geheel met bijvoeging van:
{ Regtsprekende volgens verordeningen of wetten voor
, hun gebruik te maken.
i Art. 26. Wanneer de vrij gemaakte plantageslaven
‘ binnen een door den Gouverneur van Suriname te be-
; palen tijd, geen gebruik maken van de bevoegdheid,
s