HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 576.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

( 22 )
VOORSTEL tot verandering in de grondslagen E
van het ontwerp van wet, tot ofsohajing van sla-
vernij in de kolonie Suriname, hetwelk den Staten-
Generaal werd aangeboden Koninklijke boodschap
van 17 Jul;) 1857. ")
Het EERSTE en TWEEDE HOOFDSTUK.
Blijft in de hoofdzaken onveranderd.
Het DERDE HOOFDSTUK.
Blijft tot Art. 16 zonder verandering in de hoofde
i zaken.
Art. 16. Het eerste gedeelte te veranderen als volgt:
De vrij gemaakte slaven worden van Staatsvvege aan g
een bijzonder toezigt onderworpen , voor den tyd van i
twaa@'_y`aren, na de afkondiging der wet, in de kolo­·
nie Suriname. l
Verder blijft dit Artikel in het ."Z¤ en 5c gedeelte on-- k
veranderd.
_ Art. 17. Blijft onveranderd. i
j Art. 18. In de laatste regels leest:
Strafplantages of zoodanige werken als bij nadere
verordeningen door Ons of van Onzentvvege zal bepaald i
worden. Q
Art. 19. Vervalt, en in plaats daarvan:
B Allen die krachtens de tegenwoordige wet, uit de
") Deze denkbeelden worden den afgrtrerlcn Minister van kolonirn in l
L November 1857 medegedeeld, doch vermits daarvan nog geen gebruik “
heeft kunnen worden gemaak! , vinden hier hun eigenaardige plaa!s· V
i
i
T _v ï