HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 652.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

l
( 2* l
i Het is dan ook ten gevolge van, en in verband met
al het bovenaangehaalde, zoowcl als met het op pag. 5
va11 het Verslag uitgedrukte verlangen naar invoer van
arbeiders, dat de schrijver hierbij een voorstel tot ver-
j andering en uitbreiding in de aanhangende wet, aan de
l Regering, de Staten-Generaal en alle belanghebbenden ter
T overweging voorlegt, bij wijze van schets waarin , hoezeer
j onvolmaakt in den vorm , duidelijk en in de volgorde der
V artikelen is aangewezen, hoe en waar dezelve in vele
hoofdpunten, door weglating , verandering en aanvulling
Q dient gewijzigd te worden, ten einde eene vereeniging
l van maatregelen te verkrijgen, bij ondervinding goed
Q en uitvoerbaar; waarvan de uitslag met vrij veel zeker-
heid en cijfers kan aangetoond worden , en grootendeels
j is af te leiden uit de tot slot hier medegedeelde staten
van bevolking, immigratie, arbeid en productie van
Britsch Guyana , gedurende twaalf jaren voor , _en achttien
l jaren na de algeheele vrijverklaring.
Of, en zooja , op welke wgjza de vrij making en vast-
j stelling der grondslagen tot immigratie in eene wet mogen
t vereenigd worden, is eene vraag, waarvan de beant-
woording tot het hoofddoel niets afdoet, indien slechts
op den voorgrond staat, dat de daarbij vrijgemaakten
en immigranten met gelijke maat gemeten worden en
fi dat de voordragten van wet, tot vrijverklaring en im-
migratie gelijktijdig gedaan, en te zamen dienen aan-
`5 genomen of verworpen te worden.
. o ""°‘°°""“ " ‘
l
l
l
l
l