HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 750.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

pw] ll`.,·-­ï'ï¤7T‘ïT`­#!l1'72Ilàï‘ *v-:‘-` ::­:,_,,ï;)“,"1.V____a`·`*· _;­__r /_`“"­L__v`»- www Y Wv _ v '
( 20 D
dus, volgens ondervinding en rede, de beste begrippen l
en grondslagen aan te wijzen , om , in verband met
`lHll'I]lgl`{llilC, GGHC W(‘)lL (l8ül` te SlZCllCH 7 VV€l3l`d()OI' GGD
zooveel mogelijk geleidelijke en onsehadelijke overgang
VHN. Sl3VCl'l'llj tot VT`l`jll€ld, Hal] de kOlOlillC NVOI`(llZ VCI`· j
zekerd, zonder de algeheele vrijheid onbepaald uit te ,
stellen , en zonder den Staat voor onbepaalden tijd , `
met eene verantwoordelijkheid en onberekenbaar om- i
SlE1g`tlgC CH kOSlZbElI`B 3·dlUlDlSlZl`Htl.C te b€l€1St€I`l 3 WGHYVBH
de goede uitslag altoos twijfelachtig en de uitvoering
beneden hare waardigheid zou zijn. ")
die voor het tot stand brengen der maatregelen van uitvoering volstrekt
noodig is. Evenzoo gat` men het aan deze zijde der Regering toe, dat het
zoowel voor de vrijgemaakte slaven zelven als voor onze koloniën noodlottig
i zou zijn, zoo de eerstgenoemden dadelijk het genot van die volkomene {
vrijheid erlangden, welke de Europeaan in onze Vest·|ndisehe koloniën
geniet. Het is nog geheel iets anders van de slavernij ontheven te zijn, dan
dadelijk in het genot van al de regten van een vrij man te worden gesteld.
l)e niensehelijkheid zoowel als het staatsbelang vorderen, dat de Regering t
te gelijk eene heteugelende en beschermende hand over de vrijgemaakte
slaven uitstrekke, zooveel zij vermag voor hunne godsdienstige en zedelijke l
opleiding wake en hen dringe en opwekke tot arbeidzaamheid , Tamilieleven
en andere maatschappelijke pliglen. Voor zoover de voorgedragen wetten j
van die hooldheginselen uitgingen , kon men dan ook van deze zijde daarin i
berusten. llleu mogt het eehler niet ontveinzen, dat die beginselen daarin
geenszins op zoodanige wijze waren uitgewerkt, als nensehelijk en nood-
zakelijk te achten is. Er werd een staatstoezigt ingesteld , waarvan men, bij
V gemis der daartoe betrckkelijke verordeningen, den waren aard niet kende;
dat, voor zoover men dit kon beoordeelen, maar al tc zeer tot bestendi~ §_
ging der slavernij zou leiden, en dat een deel der vrijgemaakte slaven in l
eenen toestand zou plaatsen , welke, zoo de daartoe betrekkelijkc bepalingen pi
al uitvoerbaar waren, noodlottig voor hen en voor de kolonie zou werken.» Q
*) Op de Deensche eilanden is de emancipatie met betrekkelijk goede l.
uitkomsten geslaagd, onder verband van jaarlijksche huur-contracten en
strenge policie­maatregelen tegen landlooperij, voornamelijk door vrij­• j
passen , en politie­kaarten ol` hoekjes, l
In Dcmerary is men alles aan immigratie, onder verband tot arbeid ‘
voor zeker aantal jaren op eene bepaalde plantagie, verschuldigd. j
i F
2
1 y 3