HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 725.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

l
l
E
[ / (
j minste gedurende zeker aantal jaren, na de vrijver­
t • ., . •
klaring , bij de vvet te dwingen tot het k1ezen van eenen
meester, bij jaarlijksche overeenkomst tegen billijk loon,
ol: tot het aantoonen van voldoende middelen van be-
staan. Ja! men is het verpligt, al ware het alleen om
E; den noodigen tijd te winnen ter voorziening door immi-
ï_ gratie, in de niettegenstaande alle voorzorgen onmoge-
“ lijk le voorkomen vermindering van arbeid, en het op
pag. S van het Verslag, door verscheidene leden, in i
l de derde plaats aangegeven denkbeeld, tot dadelijke
l vrijverklaring, met afdoende voorbehoedmiddelen tegen
l
(lC OIll]illSl(€‘I]b£ll`€ U€lLlCClCI'l V€l`l§l'1()Cht GGD ClCl`l PlOtSC]lDg`CH
l
j overgang van slavernij tot algeheele vrijheid "‘), schijnt
j *) Copy van dit gedeelte van het Verslag der overwegingen.
« In de derde plaats waren er verscheidene eden , die wel de dadelijke vrij-
j verklaring wilden, doch met aideende voorbehocdmiddelen tegen de o:nnis·
j kenhare nadeelen, aan den plotselingen overgang van slavernij tot algeheele
vrijheid verknoeht. Hunnes inziens is het denkbeeld, om de negers lang-
] zamerhand voor het genot der vrijheid voor te bereiden en hen inmiddels
j slaven te laten blijven, een schoone droom, die niet te verwezelijken is.
Q Engeland hcelt insgrlijks aanvankelijk gemeend, de slaven Qzijner koloniën
l door een voorbereidend leerlingschap (up,•2rentice·shQJ) tot den slaat van
vrijheid te kunnen opleiden; maar zich in zijne verwachting bedrogen
gezien. Dat voorbereidend stelsel heeft verkeerd gewerkt. Het heeft den
schok niet kunnen matigen, door het slaken der slavenbanden aan de
koloniën toegehragt. De slaven zijn er niet heter, niet arbeidzamer door
geworden, en de Britsehe regering heeft zich spoedig genoodzaakt gezien ,
op hare schreden terug te keeren. Als men de ongeregtigdheden vanonder-
scheiden aard, aan de slavernij onafscheidelijk verknocht, wil doen op-
houden, moet; men de bron dier ongeregtigdheden, de slavernij zelve,
wegnemen, en zich niet met de ijdele hoop vleijen, dat de gevolgen ver-
wijderd kunnen worden, als de oorzaak blijft bestaan. Slavenarbeid is niet
denkbaar. zonder dat, althans in de verte, de zweep dreigt om daartoe
te dwingen. Daarom konden deze leden zich volkomen met het denkbeeld der
Regering vereenigen, om in het 1ste artikel der door haar voorgedragen
wetten te schrijven: ele slcwerng wordt afgeschnf/, en om geenen anderen
tusschentijd voor het in werking brengen dier al`sehal`ling toe te laten, dan