HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 714.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

E
l
< 18 > l
nentwille noodzakelijk geworden uitbreiding der reg- E
terlijke administratie,'policie , gevangenissen, bedeeling i
van armen enz., en de wapening en andere maatrege-
len tot bewaring der rust, waartoe men gedrongen i
werd door hunne blijkbaar toenemende eensgezindheid
en zamenspanning in het beramen en uitvoeren van op- E,
roerige en geweldige aanslagen tegen de veiligheid , eigen- {
dommen en regten hunner medeburgers, en hunne bij ‘
alle gelegenheden blijkende minachting voor het hooger l
gezag, zoowel als voor de maatschappelijke onderschei­ ï
dingen van rang en stand. Ten bevsijze waarvan, l
om slechts twee voorname feiten aan te halen:
Het plunderen en mishandelen der Portugesehe win- °
keliers door het geheele land, als op een gegeven l
t teeken, Febr. 1856, de schade waarvan, om niet te l
spreken van het verlies van verscheidene menschenlevens, I
op meer dan 500,000 dollars berekend is, en later het l
in de laagste termen beleedigen en met steenen en
onreinheid werpen en verwonden van den Gouverneur- §
PHILIP linmunn Wonnaousn, en de hem tot aan de
landingplaats vergezellende leden der Regering en van
het 'Wetgewreiiclligeliaam , bij gelegenheid van zijn
vertrek uit de kolonie naar Engeland in Augustus
1857.
Met alle deze waarschuwingen voor ons, kan er wel
twijfel zijn omtrent de wijze waarop in eene nieuwe wet
dit gewigtige punt dient vastgesteld, en zonder hier
aan eene gewijzigde slavernij, onder den naam van
leerlingsehap te denken , zonder den vrij gemaakten slaaf
i voortdurende of voor langen tijd, tot eenen bepaalden
i arbeid, plaats of meester te willen dwingen of binden,
l is men niet verpligt hem zooveel mogelijk te beletten
landlooper, luiaard en deugniet te worden, en ten
1 ,=