HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 680.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

- ( ‘l,7 ) j
‘ eigenaars oli hunne zaakwaarnezners te wreken, over het j
in dienst HCHICII van emigranten of ander vermeend l
ongelijk, ol? om te dwingen tot het wegzenden van
eenen werkzamen ol: te naauwgczetten directeur 0F min-
dere onderhoorigen, alsmede de geregeld en soms op
` groote schaal gedreven plunderingen der bananen-
t tuinen, provisie-gronden en kweekerijen van pluim- en
ander vee, waardoor de kleine industrie in den aan-
kweek van levensmiddelen, zoo onder de Portugezen
als het beter gezinde gedeelte der oude bevolking, be- l
il lemmerd of onmogelijk gemaakt wordt, en de dagelijk-
, sche levensbehoeften dus zeer duur blijven.
De invoer van arbeiders heeft dus den ondergang
der kolonie belet, maar de nadeelige invloed van eene
i geheel ongebonden en werkelooze bevolking blijlit zeer
zwaar op de inkomsten en welvaart drukken, daar de
75,000 uitsluitend tot veld- en plantage­arbeid opge-
bragte Negers, waarmede men vroeger, behalve koffij,
katoen, enz., omtrent 70,000 vaten suiker en 50,000
vaten rum maakte, nu voor slechts twee vijliden aan de
tegenwoordige productie van gemiddeld 50,000 vaten
suiker medewerken "), en dus niet alleen weinig tot de
inkomsten bijdragen, maar buiten verhouding, groote
uitgaven veroorzaken door de, voornamelijk om hun-
°") Sedert 1851 had geene volkstelling plaats, maar de Registratiewvct,
sedert 1 Januarij 1857 in werking gekomen, zal binnen kort de juiste
j toestand der bevolking aanwijzen.
Men kanjechter als vrij nabij de waarheid aannemen, dat de 60,000
vaten suiker en 30,000 vaten rnm (uitvoer en consumplie gerekendjv
gedurende de laatste 5 jaren geproduceerd zijn als volgt:
twee vijfde door de zwarte bevolking;
P » » » Koelies;
CCD D D D POl`lllgF¥ZC|l·