HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 736.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

en e niet v s v v`i"“'
( 16 )
strekken dat ledigheid en bandelooze vrijheid ook hier
j de oude en eigenaardige vruchten dragen, in de ver-
menigvuldiging van allerlei misdaden.
Er is echter hieromtrent in onze taal reeds genoeg
geschreven en gedrukt, door de Staatscommissie in
haar uitvoerig verslagen door den Minister van Koloniën `
in zijne Memorie van Toelichting, de meening van vele
met onze koloniën in betrekking staande kundige man-
nen, gestaafd door opgaven van gevolgen der Eman-
cipatie in Engelsche, Fransche en Deensche koloniën,
is gedeeltelijk door nieuwspapieren en brochures, gedeel­ il
telijk door rapporten der Regering aan de Staten- j
Generaal algemeen bekend geworden, en het is dus
overbodig door de herhaling van feiten, te willen be-
wijzen, hetgeen thans zelfs door velen erkend wordt, t
x die vroeger overdreven gunstige begrippen van de ge-
volgen der vrijmaking hadden, namelijk, dat de
E slaven em de vrijmaking, vooral in Jamaica, Britsch
Guiana en Trinidad (waar vruchtbaar land het over-
vloedigst is), zonder in moreel gewonnen te hebben,
sterk zijn achteruit gegaan in welvaart en beschaving ,
j en dat de meerderheid in verarmden en verdierlijkten
toestand, over de afgelegene streken van het land ver-
spreid, of in zoogenaamde dorpen, op door hen kart
na de emancipatie aangekochte koHij­ en bananen- ‘
plantages, ellendig voortleven. l I
ik Wat echter in betrekking hiermede nog bijzondere j
i i vermelding verdient, om reden van dcn nadeeligen in-
E vloed daarvan op de algemeene welvaart, zijn de in de
laatste tijden zoo zeer toegenomen, verderfelijke brand-
i stichtingen op de plantages, het doen breken of on-
_ bruikbaar maken van stoom- en andere werktuigen en
p het verxninken van trek- en ander vee, om zich op de