HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 731.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

l
i ( *5 )
i komst daarstellende, nog de eenige kans om te blijven l
i bestaan -­­ en zoo werden dan van vier en twintig 1
verschillende plaatsen in de vier oude werelddeelen,
gedurende omtrent twintig jaren tijd, tot 1857, meer
j dan zeventig duizend immigranten onder verband tot
veldarbeid van drie tot vijf jaren, ingevoerd, waarvan
V 22,000 koelies, van Calcutta en Madras, 8000 Afrika-
· nen van Sierra Leona en St. Helena, 7000 negers van j
Barbados en andere Westlndische eilanden en 51,000 i
1 Portugezen van Madeira , de Azores en Kaap Verdi­
l sche eilanden, het totaal bedrag der kosten waarvan
; op bijna drie millioen dollars berekend wordt.
Maar is het ontegensprekelijk bewezen , dat de plot-
selinge overgang van slavernij tot algeheele vrijheid ,
i P (zonder dat door immigratie het daardoor ontstane te
kort aan arbeid was aangevuld), de oorzaak is van het
snelle verval der koloniën, niet minder zeker is het,
dat dit verval in dezelfde verhouding heeft plaats ge-
? had in de algemeene welvaart en den zedelijke toestand
van de vrijgemaakte slaven, en dat voor de groote meer-
; derheid van hen althans in de eerst volgende geslachten
1 geen vooruitzigt bestaat van terugkeer tot beschaving
_ en tot geregelden arbeid.
Veel zou tot staving van dit gevoelen zijn aan te
" voeren, niet alleen uit eigene ondervinding , maar ook
ï uit authentieke Rapporten, correspondentie en aanspra~
ken van verschillende Gouverneurs bij de jaarlijksrhe
opening der zittingen van het Wetgevend Ligchaarn ,
en geschriften van allerlei aard "), en tot bewijs kunnen
*) Waarvan een der volledigste omtrent de voorvallen van later dagen
de Geschiedenis van Britsch­Guiaua, door HENRY G. DALTON, M. D.,
in 1855 uitgegeven en verkrijgbaar, te Lonclen, bij LONGMAN, Baowx,
GREEN, {Mid LONGMANS.