HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 723.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

Q Y
< 15 > l
rend verkeerd begrip omtrent don toestand der negers t
tegenover hunne gewezene meest.ers, hetwelk voorna- i
melijk door zekere invloedrijke klasse van zendelingen
en de welmeenende, maar dikwijls verkeerd onderrigte j
V_;_ Anti­Sla;very Society in Engeland werd levendig gehou-
den , die de gewezene slavenbevolking nog steeds als de
lijdende en verdrukte onschuld, en de verarmde eige-
naars als wreede taakmeesters beschouwen en voorstellen. t
Eindelijk echter werd in 1841, na lange debatten j
en moeijelijkheden en nadat in Britsoh-Guiana meer dan i
een derde der in 1858 nog in werking zijnde plantages
was verlaten, uit de koloniale middelen eene premie op
den invoer van zekere klasse van immigranten uitgeloofd
en werden later voldoende wetten toegestaan ter regeling
van de verhouding tusschen meester en arbeider, van de
i pligten en regtsmagt der magistraten, ter bevordering
2 van immigratie van verschillende deelen der aarde en tot
het aangaan van leeningen, met het doel om op krach-
tige wijze den invoer van negers, koelies en Chinezen te
beproeven.
Dat dit vooral in Britsch Guiana gelukte en het
verder verval der kolonie belette, is bekend en duide-
lijk te zien uit de cijfers van uitvoer, die vermeerde-
_, ren , naarmate de aanvoer van arbeiders toeneemt;
V zoo was voor ’t eerst in 1841 de invoer van arbei-
4 dende , meest van Barbados en Madeira , tot boven de aclxt
duizend gestegen, en deed deze aanwinst, met en lw-
nevens die door invoer van immigranten vóór 1841
j door particulieren verkregen , de achteruitgang het
eerst, tot staan komen, zoodat in 1844 de uitvoer
L weer geklommen was tot 59,000 vaten suiker, bene-
’ vens rhum en molasses in de gewone verhouding, en
` dat door van jaar tot jaar vermeerderden aanvoer, voor-
l