HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 704.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

l 1
l
( *2 )
54,000 vaten suiker, 11,000 punch rum, 16,000
‘ vaten molasses, 19,000 pd. katoen en 1,200,000 pd.
koffij *).
Echter was de snelle achteruitgang, gedurende dit
eerste tijdperk, niet aan buiteugemeen ongunstige sai· A
zoenen, opstand of groote gewelddadigheden toe te "“`
schrijven; de vermindering van arbeid, en dien ten
gevolge van productie, ontstond eenvoudig uit oorzaken,
die in deze gewesten voor het Afrikaansche ras zullen
blijven bestaan , dat is, de weinige behoeften onder een
zacht en voor hem aangenaam en gezond klimaat, bij
overvloed van vruchthaar land en met slechts weinig
eerzucht of verlangen naar het genot der beschaving en
huisselijke gemakken , wanneer daartoe ook slechts ma-
, tige, maar geregelde inspanning, binnen de palen van
i het gezag , gevorderd wordt. ~
Intusschen ontbrak het, zoo vóór als mz de emanci­ .
patie, niet aan ernstige vertoogen, verzoekschriften en I
wettige pogingen van allerlei aard, door de eigenaars en
andere voorname ingezetenen der kolonie in openbare
zaxnenkomsten enz., en zelfs werden vele voorstellen bij
resolutie of ordonantie door de koloniale wetgeving aan
de Britsche Regering gedaan, om aan te toonen welke de
gevolgen moesten zijn van deze plotselinge ongebondene
I vrijheid, en later ter bekoming van vergunning om wet- ’i
ten te mogen maken tegen landlooperij , trespass, die- r
verij enz., welke toestemming echter , nadat onbereken
g baar veel kwaad gesticht was, slechts sehoorvoetende
l en als door den nood gedwongen, door de Regering in
l Engeland werd gegeven , ten gevolge van een voortdu­ t
i ") ln1846 was de productie echter nog lager, doch dit was ten-
gevolge van buitengewoon langdurige droogte. `
3 . l