HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 702.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

j 1
(CU ) l
78,000 vaten suiker, 27,000 punch rum, 2 millioen i
pd. gember, 7 millioen pd. piment en 11 millioen pd. i
kofüj, in 1855,
tot:
54,000 vaten suiker, 12,000 punch rum, 1-3 millioen
( pd. gember, 5; millioen pd. piment en Gä milloen pd.
kofüj, in 1841.
In Britseh­Guiana bestond (bij de vrijverklaring der `
slaven , die, met voorbehoud van een leerlingschap van ,
5 jaren, 1** Aug. 1854 voor alle koloniën van het Britsehe 0
Rijk werd afgekondigd) de aan den landbouw en het
fabrikaat der stapelprodueteu verbondene bevolking uit
omtrent 75,000 zielen, en was de uitvoer het laatste
jaar vóór de emmancipatie in ronde getallen: 64,000
vaten suiker, 18,000 punch rum, 45,000 vaten molas­
ses, 900,000 pd. katoen en 5 millioen pd. koüij.
Den 1¤ Augustus 1858 had de geheele en onvoor-
waardelijke vrijverklaring der slaven plaats en werd
in alle de Britsehe koloniën de gewezen slaaf, zonder
de minste voorzorgen van toezigt, zonder eene enkele
. der zoo hoogst noodzakelijke (later gemaakte) verorde-
ningen van policie, geheel met de vrije bevolking in
burgerregten gelijk gesteld, en nam het onrustige, wer-
kelooze en zxvervende leven eenen aanvang, ten gevolge
il waarvan het grootste gedeelte der bevolking van woon-
plaats , ja van district van inwoning veranderde, en vele
duizenden op de oevers der rivieren en aFgelegene kroon
landen 0F verlatene plantages , kleine hutten bouwden en
zich buiten het bereik van het gezag en der beschaving
nederzette, waarvan de uitkomsten in allen opzigte
zoo nadeelig waren, dat de gedurende het driejarige
leerlingsehap reeds verminderde productie, in 1841
daalden tot;