HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 712.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

I

( 9 ) 2
renden stand van zaken, is het niet te verwonderen, i
dat verschillende ontwerpers van plannen tot vrijmaking l
der slaven, tot grondslag genomen hebben, de geheele
of gedeeltelijke terugbetaling van den vrijlieidsprijs,
door de org te maken of zoogenaamd vrzjlqemaaktc
slaven, onder en door gestrenge maatregelen van cen-
li tralisatie en discipline, waardoor men het verminderen
i van den arbeid wilde voorkomen; dus in wezenlijkheid
{‘ de vrijheid nog voor eenen onbepaalden tijd uitstel- ,
{i lend. l
Wat betreft de eerste dezer gedachten, de terugbe-
taling der kosten van vrijmaking, een ieder die met
vrijgemaakte Negerslaven van nabij bekend is , zal met
lj den Gouverneur van Suriname zeggen, dat eene kos-
telooze emancipatie eene onmogelijkheid is, en dat alle
daartoe leidende berekeningen, hoezeer vele met de
meest mogelijke goede trouw, slechts zoo veel mislei-
dingen zijn; en verblijdend is het dan ook te zien,
dat door de Commissie van Rapporteurs der Tweede
[ Kamer, ieder plan tot kostelooze vrijmaking wordt ver-
gt worpen als 02zge1·-gjzzzd, ozzedelmoaclzlg en onuitvoerlzj/0,
l zoodat daarvan in geen nieuw voorstel van wet sprake
wezen kan.
Wat betreft het tweede punt, namelijk in hoeverre
l maatregelen van toevoorzigt, policie en centralisatie tot
het nut van den vrijgemaakten slaaf en het behoud
der koloniën zullen noodzakelijk zijn en of de vrij-
making op eens behoort plaats te hebben, dan wel
trapsgewijze, daarover is men het, blijkens het verslag
der overwegingen, niet zoo zeer eens, en dit toch is
met en benevens immigratie de maatregel, waarvan
voornamelijk het al of niet slagen der vrijmaking af-
hangt, en ter voldoende beantwoording en afdoening,