HomeBijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te wordenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 725.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 32.84 MB

( 8 )
zonder schadeloosstelling zoude aanbieden, en dus zon-
der deze is geene vrijverklaring van slaven mogelijk,
zonder opoffering geen goede daad.
Maar wat meer is, de Regering dient bijjhet voorslaan
eener nieuwe wet de aandacht te vestigen op de onver­ j
mijdelijke uitgaven, welke uit de afseha fting der slavernij
voortvloeijen, ook boven en behalve de tot schadeloos-
stelling der eigenaren vereisehte som.
Ten einde het bedrag daarvan in zijn geheel te over-
zien, dient in aanmerking genomen te worden: Q
il°. Dat de uitvoering van het thans hangende wets- i;
ontwerp, even als het vroeger ontwerp der Staats­Com­
missie, een erediet of liever uitschot vorderen zou van
vele millioenen guldens boven het bedrag der schadeloos-
stelling aan de eigenaars, de terugbetaling waarvan na- lj
E tuurlijk zeer onzeker zou zijn, als afhankelijk van het g
al of niet slagen eener vvijdloopige en langdurende on-
derneming, waarin het Gouvernement als planter en
fabriekant zou moeten optreden,
20. Dat het onmogelijk is eene wet te maken, waarin
de vrijmaking der slaven en hunne belangen op den
voorgrond moeten staan en waarbij de kolonie voor f
ondergang moet bewaard blijven , zonder krachtige hulp
en ondersteuning van het Vaderland, gedurende een i
I aantal jaren, ten einde de kolonie door de moeijelijken f
overgangs­toestand te brengen, en in staat te stellen,
door vermeerdering van arbeiders en dus van voorl-
Iurerrqselen en welvaart, uit eigene inkomsten te
l voorzien in de aanzienlijk te .vernieerderen, ja! te ver-
l dubbelen jaarlijksche uitgaven voor Godsdienstig en lager
onderwijs, het regtswezen, de policie, gevangenissen,
armverzorging, enz. enz.
In dezen voor de Nederlandsche schatkist zoo bezwa-
l _ e