HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 8

JPEG (Deze pagina), 517.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

l
j F1
6
is, door te t1·:1.cl1te11 llêll zedelijk te veredelen; uw vïmn, 1
K:1tl1olieke11, is het symbool van haal C11 laster, die (lG1`Y1`lj­
metselaars is met (lêll zmreool van licht C11 liefde on1kr:111st!
Ieder onzer i11 zeker geloof geboren C11 opgevoed zijnde, ·
is l1et louter toeval of hij jood of heiden, protestant of
katholiek is. lllie d11s een ander 0111 zij11 geloof 111i11;1el1t,
haut of vervloekt, lnmdelt lij111‘eeht i11 strijd 111ClJ Gods gebod,
want Hij toch regent over goeden en kwuden en laat zijn
zo11 opgaan over 1·eel1tvz1a1·digen 011 Olll'(`tCl1l3V2`lïll‘(llgCH. lil
alle gadsdierzszten {ewa goede, edele, brave meuscáeu, (l£121YOI`ll ¢
zegt de Yrij1netselz1e1‘: nlllie ICCl1lZViltl1‘(ll§ handelt C11 zijne
Il1C(lCHlG11SCll(§11 liefheeft is ons €flllgC1l2l{11]1, hij ko111e tot
ons C11 slnite met ons ee11 verbond, w;u11·op de woelingen
e11 de verdeeldlieden van l1et 1)l‘0fäl11(3 leven gCC11 vet hebben,
gee11 i11vloed uitoefenen, 0011 bond 1v:1e1·i11 opreelitheid zetelt,
zich nitende i11 alles wat goed, rein e11 edel is.°’
’t Oude fubelwoord VC1’l12l2ll(lC! in
Deuw die i11 J Ol12l,H11CSl].{lClli1
Op de velden 1lCfl(BI`(l1l{Ll(lC, `
Schenk de1· zwakken nienwve kraelit.
Zelfs de blinden, wreed verstoken D
Ven het lieflijk zonnelieht, ,
t lleeft zij ’t l1l1lGlli`WOO1`(l toegesproken,
De Englen l1e.rptoo11: //Daz1.r zij liehtl” A
Waarde Broeders! die de steenen
Voor dien te111pel sax11e11braeht,
Die l1e1n· glansen zul verlee11e11, Z
In den 011l1Cll.ZlVïLIlgl°C11 1121el1t,
Heeft uw xverken e11 uw streven, ‘
Door dien schoenen tempelbouw, '°
_ Niet en nacht èn leed verdreven,
Heilza;1111 als Jol1z111nesdz111W?

Kmchten schenkt gij toch :12111 allen ‘
gw Die ze ontbeerden, 0111 te geen, A
J
j,
l
· l

' i
l