HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 7

JPEG (Deze pagina), 621.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

Iv, _ .,_ . .. _ _ ,_,_,,_______
Y
I ‘ ·
t
i 5 _
tanismc, eensdeels het bestaan van onzen bond, anderdeels
je de zedelijke ontwikkeling en de verworven rechten en be-
· zittingen der moderne beschaving bedreigden, welke toch
voor de mensehheid onontbeerlijk zijn om tot hare bestem-
l ming op te klimmen.
{ Wij, Vrijmetselaars, verdedigen het recht van ons bestaan
I ook tegenover het gezag des Ponsen, die het in zijne allo-
j_ eutic van 23 September 1865 ontkend heeft, zoowel tegen
i de autoriteit van het coneilie, als tegen denjezuïeten­generaal
ä zelve. De U7'ü77Z€á8€Zd7‘ê]' is eene voor de mwzscmeicl w;am·acMi_qe
j en onontáeerlülce vereenigizzg en - aclkue sm!-­ nog staat zy
op hecbte grondslagen en de poorten der hel zullen haar niet
g oemoeldigezl _
Ook het reinste kan door slijk en modder bezoedeld wor-
den, dit is eene maar al te bekende, treurige ervaring, maar
dat toch het reine onder zijn smetteloos kleed zijne zuivere
«­`_< vormen blijft behouden, weten wij ook maar al te zeer. Is
' deze lastertaal den vrijmetselaarsbond al niet tot nut ge-
weest, ook tot heden heeft zij hem geen schade berokkend.
De glans van zijn schild treedt sehitterender dan ooit te
' voorschijn, het getal zijner ingewijden neemt met den dag
toe en zijne humane beschouwingen stemmen dan ook met
de denkbeelden der meest ontwikkelden overeen. Het licht
der vrijmetselarij werpt hare stralen ook buiten de loges in
de wereld, en de wereld zich in hare warmte koesterend,
verblijdt en verheugt zich in dat bezit. ’s Poetsen macht moet
dus verminderen, die der Vrijmetselaars aangroeien! Gij,
Katholieke Sionszoacbáers, wilt het Godsräk vestigen door chomzg,
wij, Yrijmetsclaars, door rrijáeicl; gij wilt het mensehdom
Q lcluisáeren aan dorre, verouderde geloofdogma’s, wij willen het j
j _ verlossen uit de banden van vooroordeel en bijgeloof; gij
wilt de vrije zonen van de l9ü‘=* eeuw ïcrommen onder het j
i juk van een onfeilbaren Paus, wij, Vrijmetselaars, willen hen j
l oe7‘kej`@1z door hun hunne waarde als mensch te leeren ken-
j nen, door aankweeking van de goddelijke kiem die in hen i
Q E
‘ 1
l E
i jl
g /
‘« en i. . ri`!