HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 6

JPEG (Deze pagina), 638.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

l`
I
F
W
4 i
met de incest ongemotiveerde beschuldigingen opgevuld, noemt
den bond het venijn oler tegenzvoorelige nzaatschajgaü. Reeds
vroeger hebben ALBAN STOLZ en Bisschop Kn·r·rnLnn van ·
Mainz, de aan zinsverbijstering lijdende Advocaat ECKERT
en de Abt LARRADAN, evenals vele anderen den bond met
geen andere wapenen dan die van leugen en laster bestreden. j
Tegenover den vijand schijnt in de armee der Onfeilbaar­ ,
heids­Katholieken alles veroorloofd te zijn; zoo houdt het i_
devies: Het doel netltgt de znidolelen uit hun strijdbanier `
zijn volle waarde. De Paus, als een vloelcencl herder, aan het lj
hoofd dier krijgsdronnnen strijdend, gaat hen welgemoed met j
woord en daad voor, leerende hoe hen te vervloeken. De
bond zich oefenende in verdraagzaamheid en dus andersden­ {
kenden en ook hen die tot verschillende godsdiensten be-
hooren, als medeleden opnemende, kon den toorn van reeds
meerdere Pansen niet ontgaan en PIUS IX herhaalde maar
al te gaarne den banvloek over hem uitgesproken. Toch ,[_.
liegt de Paas als hij ons een onsedelg/ce secte noemt, want op ‘
de wetten der zedelijkheid is onze vereeniging gegrondvest;
hij liegt als hij ons beticht de oorzaken der Enmpeescne revo-
lutie); en oorlogen te zijn, want nauwgezette gehoorzaamheid ’
aan ’s lands wetten van al onze leden vorderende, is onze
werkplaats een tempel oles vredes en der waazneicl, een rust-
oord voor den heiligen geest der liefde. Nogmaals, de Pans
liegt als hij ons een gloeienelen haat tegen den cnristelzj/ken
godseltenst toedieht; immers niet alleen behoort een groot
gedeelte onzer broeders zelf tot deze geloofsbelijdenis, maar
wij laten het aan elk der onzen afzonderlijk over volgens zijn
eigene denkbeelden zalig te worden, omdat wij ons nimmer van
de godsdienstige denkbeelden trachten meester te maken of
leerstellingen onzer leden pogen te wijzigen, of hen onvrncht­ j h
bare dogma°s voorhouden. WYij zouden dan ook geenszins den
Paas, de Bisscnoppen of de ultramontaansche dagbladscnrijvers i
in hunne zucht tot vervloeken en lasteren storen, als niet j
de lust tot verdeeling en overheersching van het ultramon­ j
E
C
i
K