HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 5

JPEG (Deze pagina), 552.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

, __ _, - -i. -,t-
i N
ixfïm
l
«ï rntninïne.
l
ç Wederom heeft zich in de laatste weken, als op pause-
lijk bevel, de geheele Katholieke strijdmaeht uit alle
i oorden eenparig en met vernieuwde Woede op de vrijmetse-
lt larij gestort, haar als de oorzaak van alles betichtende wat
j niet met de inzichten dier strijdlustigen strookt: van de
I beweging der Oud­Katholieken, van de grondvestiging van
het Duitsehe Rijk, van het geheele liberalisme, zoowcl in
i kerk als in staat, van de vernietiging van ’s Pauscn Opper-
:1 macht, van de Pruisisehe Kerkelijke l«Yctten en wat al niet j
ll; meer! Niettegenstaande de Ultramontanen, voor zich zelve
alléén, aanspraak maken op het ware Christendom en hun
ä eatechismus voorschrijft: «1Gij zult niet liegen, gij zult niet
j lasteren, gij zult geen valsehe getuigenis spreken," zoo dichten
zij, met dat heilig gebod op de lippen, op lengenachtige, op
de meest gewvetenlooze wijze den vrijmetselaars alle bestaan-
T bare en onbestaanbare gruwelen toe, en leggen hun de schrik-
barendste zaken ten laste: moorden brand, zelfs cholera door
. brieven verspreidcnd, eigenden zij zich, zoo heet het, van
Q weduwe en wees, van den voorname zoowcl als van den
' eenvoudige het vermogen toe, door afgifte van rcntelooze op
{ bedrog gebaseerde spoorweg-aetiön. liet Duitsehe Lizzzcr j
_ Veiksólacl noemt de vrijmetselarij een beogsá gema2·Z;)'/v game- l
cZ£ecem:e7‘ö0mZ, gesticht tot Wederzijdsehe öcscäer221,i1zg van main-
eealágezz, en maakt in hare kolonnnen een eer! openbaar, die H
van het begin tot het einde verdieht, geen enkel woord waar- j
heid bevat. Een onlangs te Presözarg uitgegeven pamliet, even-
als meerdere nummers van het te Szlql verschijnendc Vai’e2·!cmcZ t

, 1