HomeEen St. Janspenning voor de vrijmetselaarPagina 32

JPEG (Deze pagina), 528.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 17.26 MB

V
L `D
’ 30 l
, A!
j Welaan dan, den strijd, waartoe wij gedwongen worden,
l aanvaard! Dat allen die deze pauselijke dwalingenbetreuren, ,
E tegenover den S5. P£eáe2‘spemzi1z_q een St. Ja¢zs;2emzi2z_q stellen, fi
j o1n in den zin der ware menschlievendheid te worden aan-
» gewend. De vrijnietselaarsbond, zoowel als de katholieke
j priesterlieersehappij over den gansehcn aardbol verspreid l
j zijnde, is als vroeger nog de aangewezen persoon on1 den ï
r fakkel der verlichting te zwaaien. Ontwikkelde mannen uit
V alle standen en allen die den vooruitgang zijn toegedaan, ,
i brengt de bond als broeders samen, udaaroin is hij bij voor- ¥
ukeur geroepen om de algemeen bedreigde en schoonste be- "
‘ uzitting der menschheid, ook met al de kracht die in hem
{ nis, tegen overheersehing te verdedigen niet alleen, maar
j te beveiligen en te vrijwaren?
j (Teekenpl:. van de Gr.‘. L.‘. Zw Sonne.)
Dat dus elk tegenstander van het jezuïtisme en zijne
geestverwanten, tot bekrachtiging van zijne antipathie tegen ,
X hunne onlreilsprcidendc leerstellingen en ten behoeve der j
E huinaniteit zijn penningskc bijdrage en met jeugdigen ijver
inzamelingen organisecrc, dan kan tot ontwikkeling en be- ·l
schaving, tot bevordering van ’s menschen Welzijn, tot leni­ "
j L ging van nood en ellende nog ongeloofelijk veel geschieden, j
isa dan kan er nog zeer veel goeds tot stand worden gebracht. j'
Evenals bij br:. J. G. FINDEL te Leqazig, x/Fiiïdie Kassa l
{Zes Vereius deuáscácr Freimam·e7·” tot dit doel giften of gaven
worden ingewaeht, zoo heeft ook de uitgever dezes, br. ‘. l
l C. L. BRINKMAN te Amsterdam, zich bereid verklaard om
l deze als x/Em St. Jansp@mzi2z_q” voor de kas der Neder-
landsche Yrijnictselaars in ontvangst te nemen.
ë P
l _._..__

l
l
>